På tentamensdagen och efter tentan

Bild 1 av 1
Inomhusbild studiemiljö

Här hittar du praktisk information om det som händer på tentamensdagen. Till exempel hur du hittar till tentasalen, vad som gäller i salen, hur du kan förbereda dig på bästa sätt och annat som är viktigt att veta. Här beskrivs också vad som händer efter tentamen och när du kan få tillbaka din rättade tenta.

Ekvationer på en svart tavla

Tid och plats för din tenta 

Standardtider

 • Tentamenstiden är normalt 4 timmar.
 • Förmiddagstentamen startar klockan 8.30
 • Eftermiddagstentamen startar klockan 14.00

Ibland kan andra tider förekomma. 

Studenter med beslut om förlängd tid har 50 procent längre tid och börjar förmiddagstentan 8.30 och eftermiddagstentan klockan 12.00.

Hitta var din tenta ges

Senast fyra dagar innan tentamensperiodens start kan du hitta vilken tid och plats som gäller för just din tentamen. Kom ihåg att även kolla informationen samma dag som du ska tenta, det kan bli ändringar med kort varsel.

Tentasalarna anslås även på anslagstavlor på båda campus en timme innan tentamen börjar. 

Chalmers campus Johanneberg

Om du har anpassad tentamen 

Generellt gäller att du som har pedagogiskt stöd skriver din tenta i samma byggnad som ordinarie tentamen. Exakt vilken lokal du ska tentera i får du i ett mejl från tentamensadministrationen 3-4 dagar innan varje tenta.

Om du är osäker på vart du ska gå kan du alltid vända dig till tentamensexpeditionen. När du väl är på plats har tentavakterna information om vilket stöd du behöver och hjälper dig till rätta.

Dekorativ bild

Regler och rutiner i tentasalen

Du måste vara anmäld till tentan för att få tentera!

Kom i god tid och ta med dig giltig id-handling och din anonyma kod

Insläppet börjar cirka 30 minuter innan start. Ha din id-handling redo när du ska gå in i salen.

Följande ID-handlingar är godkända:

 • Pass
 • Svenskt nationellt id-kort
 • Svenskt körkort
 • Svenskt SIS-märkt id-kort
 • Id-kort utfärdat av statlig myndighet
 • Id-kort utfärdat i EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz

Anonym kod
Du ska ange den anonyma koden på tentan (inte ditt personnummer.) Koden ska skrivas på varje svarsark som lämnas in och på skrivningsomslaget. Koden hittar du i Ladok. Har du glömt att ta med koden kan du få den av tentavakten.

Placering i salen

 • Incheckning sker hos tentamensvakten vid inpassering i lokalen. Ha din id-handling redo. 
 • På Johanneberg kan du sätta dig på valfri ledig plats.
 • På Lindholmen tilldelas du en numrerad sittplats. Där finns ett förtryckt försättsblad med din anonyma kod, svarsblad, och ditt platsnummer. Kontrollera alltid att din anonyma kod stämmer.
 • Placera personliga tillhörigheter som jackor och väskor på anvisad plats i lokalen. 
 • Stäng av all elektronisk utrustning som inte är tillåten. Mobiltelefoner, smartwatch och annan otillåten elektronisk utrustning ska förvaras bland dina personliga tillhörigheter.

Skriv tydligt

 • Skriv ditt namn (läsligt), personnummer och tentamenskod på placeringslistan. I de fall tentorna skannas används förtryckta försättsblad där du inte behöver fylla i dessa uppgifter. (Lindholmen)
 • Du får bara använda kladd- och skrivpapper som tentavakten delar ut. Alla skriv- och kladdpapper lämnas till vakten vid tentans slut, även de som inte använts.
 • Röd penna får inte användas.

Ta endast med tillåtna hjälpmedel

 • Ha endast med dig skrivutrustning och hjälpmedel som är tillåtna vid tentamen. Vilka de är framgår av kurs-PM och på tentamenstesen. Du kan läsa mer om vad som är tillåtet på sidan Förbered dig inför tentan

Ta gärna med något att äta och dricka

Det är tillåtet att ta med och äta mellanmål i tentamenssalen så länge du inte stör någon. Du får inte ta med jordnötter, andra baljväxter eller mandlar på grund av allergirisk.

Inga samtal med andra studenter är tillåtna 

 • Under tentamenstiden får du inte prata med andra studenter eller med utomstående, varken i salen eller i samband med toalettbesök.
 • Examinator eller av examinator utsedd ansvarig lärare besöker salen vid två tillfällen för att svara på frågor. 

Pauser och avslut

 • Du får lämna tentasalen tidigast 60 minuter efter den utsatta tentamenstidens början. Under den tiden är inga pauser tillåtna. Efter 60 minuter är toalettbesök tillåtna. Dessa anmäls till tentamensvakten. Under tentans sista 30 minuter tillåts inga toalettbesök.
 • Andra regler gäller för studenter med förlängd skrivtid som skriver tentamen på eftermiddagen. Se information om anpassad tentamen.
 • Rökpauser är inte tillåtna.
 • Tentamensvakten meddelar när det återstår 15 minuter samt när det är fem minuter kvar av tentamenstiden. Du måste avsluta tentamen inom utsatt tid. Då ska du också ha fyllt i angiven kod och sidnummer på samtliga inlämnade ark. Checka ut hos tentamensvakten innan du lämnar lokalen.
 • Specifikt för Lindholmen: Undvik att skriva något annat på försättsbladet, detta kan leda till fel i skanningen.

För fullständigt regelverk se föreskrifterna:

Dekorativ bild

Digital salstentamen (Inspera)

En digital tenta skriver du på din bärbara dator eller på en chalmersdator i en datorsal. För digitala tentor används systemet Inspera Assessment. Precis som vid en vanlig tenta måste du vara anmäld för att få skriva en digital tenta. Är du inte anmäld till tentamenstillfället får du skriva tentan vid nästa tillfälle.
Tentamen, anmälan/avanmälan i Ladok

För att använda Inspera behöver du ladda ner Safe Exam Browser (SEB) till din dator från Demotentan på Chalmers Inspera. SEB är en låst webbläsare (browser) som ger dig tillgång till Inspera, men inget annat på internet. När SEB är installerat på din dator kommer Inspera att hitta och kalibrera din dator. När du öppnar tentan i Inspera hämtas den lokalt till din dator och laddas upp i molnet kontinuerligt under tentamen.

Minst sju kalenderdagar innan din tentamen ska du testa din dator genom att logga in och göra demotentan.
Till Inspera och Safe Exam browser

Efter tentatillfället

Examinatorn har 15 arbetsdagar på sig att rätta din tenta. Om examinatorn inte är klar inom utsatt tid kan du kontakta viceprefekten för grundutbildningen på den institution som ger kursen.

Resultatet rapporteras in i Ladok där du ser ditt betyg. Du kan hämta din tenta på den institution som gett kursen. 

Hämta ut din rättade tenta

När examinator har rättat och resultatet rapporterats in i Ladok kan du hämta ut tentan på den institution som gett kursen.

GU-studenter får separat inlogg

Är du GU-student och skriver en tentamen på Chalmers får du separata inloggningsuppgifter. Denna information behöver du spara för att kunna logga in senare och ta del av rättningen och ditt resultat.

Fusk

Genom examination bedöms din prestation och hur du har uppnått de krav som anges i kurs- och utbildningsplaner. Att fuska innebär att du försöker vilseleda vid tentamen eller annan examination och innebär att du gör dig skyldig till ett regelbrott.

Chalmers ser mycket allvarligt på all form av fusk.

För mer information om fusk och disciplinärenden samt regler som gäller examination, läs på sidan:

Fusk och disciplinärenden

Som student måste du följa de regler som gäller vid högskolan. Det innebär bland annat att fusk eller störande av undervisning eller tentamen kan leda till disciplinära åtgärder. En sådan åtgärd kan vara varning eller avstängning. Misstankar prövas av Chalmers disciplinnämnd.