Studie- och arbetsmiljö

På Chalmers ska inga studenter eller medarbetare riskera att drabbas av ohälsa eller skadas på grund av sin arbetsmiljö.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön handlar om hur du som student mår och hur du upplever din studiesituation. Enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter ska Chalmers bland annat undersöka villkoren och förutsättningar för utbildningen. Det inkluderar; ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar. Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från andra studenter och lärare.

Försäkringar

Studenter på Chalmers är försäkrade under undervisningstid och direkt resa mellan bostad och den plats där undervisning eller praktik (inom utbildningen) genomförs.

Fysisk arbetsmiljö

Din fysiska arbetsmiljö handlar främst om de lokaler du befinner dig i samt den utrustning som behöver användas där. Det innebär att du, beroende på vad du studerar, kommer att utsättas för olika fysiska risker. Ska du till exempel laborera mycket är riskerna större än för studenter som mestadels har föreläsningar och grupparbeten.

Hantering av incidenter

Så här agerar du och Chalmers ifall du som student råkar ut för en olycka, ett tillbud eller en arbetssjukdom.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Grunden till Chalmers systematiska arbetsmiljöarbete kommer från den arbetsmiljöpolicy som lärosätets rektor har beslutat om. Den finns för att Chalmers vill att du ska må bra i dina studier, känna dig säker och inte utsättas för risker. Arbetsmiljö handlar om både fysiska och organisatoriska samt sociala (psykosociala) aspekter som du utsätts för i dina studier. Som arbetsgivare och utbildningsanordnare är Chalmers skyldig att följa lagar och regelverk inom arbetsmiljö för både studenter och anställda.