Planeringsrapport och opponering

Bild 1 av 1
Två studenter i ett klassrum

Här kan du läsa om hur du ska lägga upp din planeringsrapport och vad som gäller vid opponering av en annan students examensarbete.

Att skriva planeringsrapport

I planeringsrapporten beskriver du vad som ska göras i examensarbetet, samt hur och när det ska genomföras. Planeringsrapporten ska alltså ge svar på frågorna vad, hur och när? Den ska också precisera problembeskrivningen/uppgiften och innehålla bakgrund, preliminärt syfte, mål, avgränsningar, metod och tidplan för examensarbetets genomförande.

I planeringsrapporten ska du belysaa vilka samhälleliga, etiska och ekologiska aspekter som behöver beaktas enligt lärandemål 9 och 10 som beskrivs i föreskrifterna för examensarbeten. Om sådana aspekter inte beaktas bör du motivera varför. Planeringsrapporten ska även innehålla ett delmål för 30hp, vid examensarbeten för 60hp.

Opponering

För att ditt examensarbete ska bli godkänt behöver du även ha varit opponent på ett annat examensarbete. Det är lämpligt att oppositionen sker när ditt eget examensarbete har påbörjats. Om ni är flera studenter som deltar i opponeringen ska alla delta aktivt för att bli godkända.

En opponering på ett examensarbete innebär en granskning av såväl det skriftliga arbetet som den muntliga presentationen. Det är viktigt att oppositionen sker muntligt och är en dialog mellan opponent och författare.

Målet med oppositionen är inte i huvudsak att bedöma examensarbetet utan ska vara ett stöd där konstruktiv kritik, både positiv och negativ, leder till en höjd kvalitet på arbetet. Som opponent ska du vara förberedd och väl insatt i arbetet för att kunna motivera dina synpunkter på ett sakligt sätt och kunna bemöta författarens försvar.

Den slutliga oppositionen vid presentationen av examensarbetet är en avslutande kritisk granskning av arbetet, både innehållet och formella aspekter av det skriftliga arbetet.