Examination och utformning

Bild 1 av 1
Presentation inför en studiegrupp

Här hittar du information om hur du ska skriva din slutrapport, presentera, utforma och e-publicera ditt kandidatarbete. 

Slutrapport

Gruppen ska lämna in sin slutrapport enligt tidplan. Vilket datum rapporten lämnas in och hur det ska gå till är upp till examinator att bestämma.

Uppsatsens/rapportens disposition utgår från ämne och innehåll; huvuddelens kapitel disponeras olika beroende på vad det är för typ av projekt som gruppen arbetar med. Till exempel ges i ett konstruktionsinriktat projekt stor vikt åt delar som i en litteraturstudie inte alls finns med. En grundmodell för den här typen av uppsats/rapport har följande struktur.

  • Titelsida
  • Sammandrag/Abstract
  • Innehållsförteckning
  • Inledning
  • Huvuddel
  • Slutsats/Diskussion
  • Källförteckning
  • Bilagor

I de fall där det har bedömts vara relevant att analysera samhälleliga och etiska aspekter, ska analysen inkluderas i uppsatsen/rapporten. Analysen kan antingen läggas som en avgränsad text i någon del i rapportstrukturen eller löpande inkluderas till exempel i Inledningen, Huvuddel och/eller i Slutsatsen/diskussionen.

Inom Slutsats/diskussion ska ett avsnitt inkluderas där gruppen reflekterar kring behovet av ytterligare kunskap och ger förslag till framtida problemställningar inom ämnet.

För mer information om formalia hänvisas till Canvas-sidan för generella kompetenser som du har tillgång till när du är registrerad på en kurs för kandidatarbetes.

Utformning av kandidatarbeten

Till kandidatarbeten finns ett enhetligt omslag med Chalmers logotyp och bildmärke. Motsvarande omslag finns även för kandidatarbeten som görs gemensamma​ med Göteborgs universitet. Du ska använder typsnitten Arial och Times New Roman och formatet A4 (210x297 mm) för kandidatarbeten.

Registrering och e-publicering sköter institutionen där du gör ditt arbete. Leverera alltid kandidatarbetet i PDF-format.

Chalmers skrivguide

Välkommen till Chalmers skrivguide – en guide för dig som skriver inom naturvetenskap och teknik. Guiden är inte ett regelverk eller en regelsamling, men rekommendationerna du hittar här bygger på svenska språkets skrivregler.

(Öppnas i ny flik)

E-publicering av kandidatarbete

Det finns möjlighet att publicera kandidatarbetet i Chalmers ODR Studentarbeten. Då behöver alla medförfattare och examinator skriva under blanketten Godkänna e-publicering av kandidatarbete. Blanketten för manuell signering kan även nyttjas för signering med EduSign. Lämna ifylld och undertecknad blankett till institutionen där kandidatarbetet genomförs. Chalmers bevarar det underskrivna underlaget så länge kandidatarbetet är tillgängligt i Studentarbeten.

Mallar för omslag

Presentation och opposition

Som en del av examinationen ingår en muntlig presentation, där en annan kandidatgrupp står för opposition. Er grupp kommer alltså även att opponera på en annan grupps presentation. Båda momenten är betygsgrundande.

Presentationer med opposition äger rum huvudsakligen dagarna innan tentamensperioden. Vid presentation och opposition ska examinator, handledare och opponenter närvara. Det är bra om också opponerande gruppens handledare deltar.

Studentpresentation

För att ge alla studenter möjlighet att delta aktivt i presentation och opposition och kunna bli individuellt bedömda kommer projektgrupper som har fyra eller fler gruppmedlemmar att delas upp på två redovisningstillfällen (studenterna delas upp i två delgrupper; varje delgrupp presenterar hela projektet) medan projektgrupper med tre eller färre medlemmar får ett redovisningstillfälle. Varje redovisningstillfälle är 30 minuter; denna tid skall rymma presentation, opposition och eventuella frågor från examinator. Opposition sker huvudsakligen på projekt inom samma kandidatarbeteskurs. Kurser med få projekt kan dock samordna med andra projekt som vänder sig till samma program eller ämnesområde. Skriftlig opposition ingår också. Mer detaljer om presentation och opposition finns under rubrikerna Upplägg och bedömning av presentation samt Upplägg och bedömning av opposition.

Examinator bör vara tillgänglig vid ett betygsdiskussionstillfälle vars tidpunkt annonseras senast i samband med presentationstillfällena. Handledaren bör förstås inkallas om diskussion kring viss grupps betyg uppstår.

Muntlig presentation

Muntlig presentation är en del av examinationen. Momentet är obligatoriskt och genomförs (del)gruppvis, dvs högst tre studenter presenterar tillsammans. Presentation och opposition tar tillsammans 30 minuter.

Upplägg och genomförande

Varje (del)grupp ska presentera hela gruppens arbete muntligt och disponerar 15-20 minuter för det. Den muntliga presentationen ska vara så fyllig att studenter på samma program som inte läst rapporten kan följa med och delta i den efterföljande diskussionen, som omfattar ca 10 minuter. Visuella hjälpmedel bör användas.

Opposition

Efter varje muntlig presentation genomförs en opposition. Den opponerande gruppen (delgruppen) förfogar över 10 minuter för sin diskussionsledning. Den opponerande (del)gruppen ska också lämna in skriftliga oppositioner (omfattning 400-600 ord) till respondentgruppens handledare i god tid. Eftersom oppositionen bedöms individuellt och tiden för den muntliga oppositionen är kort ska varje student skriva en individuell opposition. De skriftliga oppositionerna ska också lämnas till den opponerande gruppens handledare.

Dekorativ illustration från campus

Bedömning av oppositionen

Bedömning av oppositionen omfattar både opponenternas skriftliga och muntliga insatser. En väl genomförd opposition präglas av relevanta frågor, uppföljning av frågor och förmåga att skapa sammanhang för publiken. Oppositionen ska inledas och avlutas på ett genomtänkt sätt och innehållet vara väl anpassat till kommunikationssituationen. Personangrepp och påhopp leder till underkännande direkt.

Den skriftliga oppositionen bedöms med utgångspunkt i hur väl texten ger en helhetsbild av rapporten och belyser de viktigaste frågeställningarna. Om oppositionen är en balanserad och välformulerad kritik av rapporten bedöms också, och hur väl opponenterna har satt sig in i innehållet.

Betyg

Efter genomfört kandidatarbete erhåller du ett betyg. I grunden ligger gruppens prestation, och utöver det bedöms ditt individuella bidrag till gruppens prestation samt presentation/opposition.

Handledaren skall meddela gruppen dess basbetyg (läs mer nedan) och handledarens skriftliga bedömning av varje students medverkan i projektet vid ett möte där handledare och grupp deltager. Detta kan ske före eller efter presentationsdagarna. Om det sker före kan bedömningen av presentation/opposition meddelas skriftligt. Om det sker efter presentation/opposition tas denna del också upp på mötet.’’

Individuellt betyg

Gruppbetyget är basen för det individuella betyget, det vill säga utgångspunkten är att varje medlem i gruppen efter gruppbedömningen beskriven ovan ligger på detta betyg. För att ha någon beteckning för detta kallar vi det basbetyg.

Två olika delar ingår i individbetyget:

  • Individens bidrag till gruppens prestation
  • Presentation/opposition

Dessa två delar hanteras på olika sätt. Eftersom individens bidrag till gruppens prestation skall avspegla på vilket sätt och i vilken omfattning varje individ i gruppen bidragit till gruppens prestation har vi ansett det rimligt att denna del huvudsakligen ses som en omfördelning av basbetygen inom gruppen. Vi vill dock betona att det inte är fråga om något nollsummespel på poängnivå (därför har vi i den individuella delen valt att övergå från poäng till betyg). Stora variationer i individuellt betyg är tillåtna, men medelvärdet av de individuella betygen, efter att förändringar gjorts för denna bedömningsdel, bör ligga nära gruppens basbetyg, i annat fall verkar basbetyget ha hamnat snett.

Presentation/opposition ses som ett tillägg till det hittills uppnådda individbetyget och innebär att den bedömning som görs här adderas till det betyg som uppnåtts hittills.

Främst är det förstås avvikelser från den förväntade nivån på prestationen som ger positivt eller negativt bidrag till det individuella betyget.