Planera och genomföra studier

Datum och tider för läsåret

Ett läsår på Chalmers är uppdelat på två terminer där varje termin består av två läsperioder. En läsperiod består av sju till nio läsveckor och avslutas med en tentamensvecka. Under en läsperiod kan det också finnas ett antal självstudiedagar. Chalmers erbjuder även fem omtentaperioder som är fördelade över hela läsåret. Observera att datum och tentamensperioder för de tekniska basåren kan avvika något.

Hitta kurs- och programplaner

Här kan du söka i Chalmers kursutbud och programutbud och se de kursplaner, programplaner och utbildningsplaner som finns för varje läsår. 

Schema och boka grupprum

Schemat för ditt program och dina kurser hittar du i TimeEdit. Du använder även systemet för att boka grupprum.  

Registrera dig på kurs

Du måste registrera dig på varje kurs du ska läsa, varje termin och varje läsperiod. Registreringen öppnar alltid på en måndag tre veckor innan kurstillfällets startdatum och stänger andra tisdagen i kurstillfället.

Studiestrategier och studieteknik

Här hittar du konkreta tips och verktyg på hur du kan utveckla och förbättra dina studiestrategier. Studievägledarna träffar dagligen studenter och ser hur avgörande det är med rätt strategier för studierna. Utöver att träffa en stud​ievägledare finns det mycket du kan göra själv för att underlätta dina studier. 

Kurslitteratur

I de flesta kurser finns litteratur som du som student förväntas läsa under kursens gång. Du hittar information om vilken litteratur som ingår i den kurs du ska läsa antingen i kursens kursplan eller på kurshemsidan i lärplattformen Canvas.

Kursvärdering

Ett av Chalmers ledord är Utbildning i världsklass och för att säkerställa detta behöver vi ständigt värdera och granska vår utbildning så att den lever upp till våra högt ställda krav. Vi gör det på flera olika sätt och ser till exempel regelbundet över lärandemål och undervisning så att de är i linje med aktuell forskning inom såväl ämnet som pedagogik.

Tentamen och övrig examination

Efter varje kurs eller kursmoment testas dina kunskaper. Den vanligaste formen av examination är skriftlig tentamen (tenta). Även andra former för examination är vanliga, till exempel projektarbete, laboration och uppsatsskrivande. Information om examination ges i början av varje kurs.

Tillgodoräknande

Du som Chalmersstudent som studerat vid ett svenskt eller utländskt lärosäte kan ansöka om att få tillgodoräkna dig delar av utbildningen i din examen. Även utbildning utanför högskoleområdet och kunskaper och färdigheter som du skaffat dig genom yrkesverksamhet kan prövas. På denna sida hittar du mer information om tillgodoräknande av hela eller delar av kurser, utländska meriter, reell kompetens samt om möjligheten att överklaga.

Avsluta studier, byta program eller ta studieuppehåll

Om du har kommit på andra tankar och vill ändra något bör du först kontakta din studievägledare för vägledning. Här beskriver vi hur du gör för att avbryta programstudier, lämna återbud till eller avbryta en kurs, ansöka om studieuppehåll och hur du gör om vill ansöka om ett byte från ett program till ett annat.

Betyg

Betyg sätts av en examinator efter avslutad kurs enligt en för Chalmers gemensam betygsskala med graderade betyg, om inte annat är angivet i kurs- eller utbildningsplanen. Med avslutad kurs avses tenterad kurs med lägsta betyget 3 eller Godkänd.

Ändra dina kontaktuppgifter

Här hittar du information om hur du uppdaterar dina kontaktuppgifter.