Säkerhet och krissituationer

Vid akut fara för liv, egendom och miljö:

- Ring 112 för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/brandkår, giftinformation, jourhavande läkare

- Informera därefter även Chalmers på larmnummer 031–772 4488

- Vid behov av akut väktarstöd, ring Chalmersvakten (jourväktare) 031-772 4499

Om en olycka har inträffat – prioritera så här

Personsäkerheten går alltid först när en olycka inträffar.

 1. Rädda personer i akut fara
 2. Varna
 3. Larma. Ring 112
 4. Släck brand eller åtgärda utsläpp, om det är möjligt utan att ta orimliga risker. Vid kemikaliespill: spärra av drabbat område/ korridor/ lab.
 5. Utrym lokalen, stäng dörrarna. Hänvisa personer till byggnadens återsamlingsplats.
 6. Ring Chalmers larmnummer 031- 772 4488

Skaffa en snabb överblick

112 (och Chalmers) kommer bland annat att fråga efter följande uppgifter:

 • Vad heter du?
 • Varifrån ringer du?
 • Vad har hänt?
 • Hur många är drabbade?
 • Är någon skadad?
 • Finns någon kvar i olycksområdet?
 • Ser du några särskilda faror/risker?

Hjärtstartare på området

På Chalmersområdet finns ett antal hjärtstartare. Dessa finns samlade i det svenska hjärtstartarregistret.

När hjälpen kommer

 1. Möt upp Räddningstjänsten utanför den ingång där brandlarmspanelen sitter, typiskt byggnadens huvudingång, om ej annat överenskommits via telefon. Utryckningstiden till Chalmers Johanneberg/Lindholmen är cirka 10–15 minuter.
 2. Visa vägen till olycksplatsen.
 3. När Räddningstjänsten är på plats övertar räddningsledaren arbetet.
 4. Räddningsledaren tar beslut om när det är riskfritt att gå tillbaka till lokalerna.