Kandidatarbete

Bild 1 av 1
Studenter sitter och pratar.

Kandidatprogrammen samt de tre första åren på civilingenjörs- och arkitektutbildningarna avslutas med ett kandidatarbete som omfattar 15 högskolepoäng.

Informationen på dessa sidor rör det kandidatarbete som du gör under den sjätte terminen på Chalmers civilingenjörsprogram, med undantag för programmet Arkitektur och teknik. Programmen för Arkitektur och Arkitektur och teknik gör en anmälan till kandidatarbete i samma system som det görs för civilingenjörsprogrammen. Detta är öppet för Arkitektur och teknik under samma tid som för civilingenjörsprogrammen, se nedan. Programmet för Arkitektur gör sin anmälan i läsperiod 3 under perioden: 2024-01-29 – 2024-02-08. För information om kandidatarbete på våra kandidatprogram samt programmen för Arkitektur och Arkitektur och teknik hänvisas till respektive kurshemsida i Canvas.

Kandidatarbetet för civilingenjörerna är ett självständigt arbete och genomförs normalt på någon av Chalmers institutioner i form av ett projektarbete i grupper om 3-6 studenter. Redovisning sker både muntligt och skriftligt med individuella graderade betyg på kandidatprogrammen och civilingenjörsprogrammen (icke-graderade betyg på arkitektprogrammet). Den skriftliga rapporten skrivs normalt på svenska. Vidare ingår opposition på en annan grupps projekt.

Föreskrifter, skrivstöd och bedömningskriterier

I Chalmers föreskrifter för kandidatarbete finns all information som behövs för genomförande och examination av kandidatarbete. Här på vår webb kan du läsa utdrag ur riktlinjerna, men om du vill läsa dokumentet i sin helhet finns det tillgängligt att ladda ner på både svenska och engelska.

Nedan hittar du även dokumentet "Bedömning av skriftlig rapport i kandidatarbete – HISS".

Syfte och lärandemål

I kandidatarbetet ska du som student integrera, fördjupa och utveckla dina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom ditt program. Kandidatarbetet syftar också till att ge dig kunskaper och färdigheter i ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt.

Lärandemål

Kandidatarbetskursen har tio lärandemål, indelade under två rubriker. Efter genomfört kandidatarbete ska du som är student kunna:

Kunskap, förståelse, färdighet och förmåga

  • formulera och avgränsa en problemställning inom det valda ämnet
  • planera arbetet för att lösa och avrapportera problemet med givna resurser
  • söka, inhämta och värdera tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation
  • integrera och utveckla kunskap inom den valda problemställningen
  • dokumentera projektets genomförande i projektdagboken
  • reflektera över hur gruppen samverkat för att uppfylla gemensamma mål
  • presentera kandidatarbetet i relation till den valda problemställningen i skriftlig och muntlig form

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt granska, värdera och konstruktivt ifrågasätta ett annat kandidatarbete avseende frågeställning, genomförande och resultat
  • bedöma om samhälleliga och etiska aspekter behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten
  • reflektera kring behovet av ytterligare kunskap och ge förslag till framtida problemställningar i ämnet

Tider för kandidatarbete inför vårterminen 2024

Sista dag för studenter att lämna eget projektförslag till institutionenStäm av med programansvarig före inlämning

2023-10-09

Val av kandidatarbete

2023-11-13

2023-11-23

Besked om tilldelat projekt finns i tjänsten "Välj kandidatarbete"

2023-12-06

 

 

Introduktion till kandidatarbete​ för respektive kurskod (se specifik tid i TimeEdit)

Tisdag i Lp 3, Lv 1

2024-01-16

Planeringsrapport​ lämnas in. Examinator beslutar exakt datum.

Lp 3, Lv 4, 2024-02-05

2024-02-09

Mittmöte

2024-03-11, (tentavecka)

2024-03-15

Sammanställd slutrapport skickas till opponerande grupp och examinator

 

2024-05-08

Skriftlig individuell opposition

2024-05-13

2024-05-17

Presentation och muntlig opposition​

2024-05-23

2024-05-24

Presentationer av kandidat- och examensarbeten

Se schema per institution för studenternas presentationer av kandidat- och examensarbeten

Välja kandidatarbete

Här hittar du information om behörighet, aktuella datum och länkar till tillgängliga projekt.

Genomföra kandidatarbete

Här hittar du allt du behöver veta om hur kandidatarbetet ska planeras och utföras, samt vilka dokument som behöver upprättas.

Regler för användning av AI-verktyg

Här kan du läsa vilka regler som gäller för AI-verktyg när du ska skriva ditt kandidatarbete.

Examination

Här kan du läsa om slutrapportens innehåll och utformning, hur det går till vid presentation och opposition samt hur betygen sätts.