Kandidatarbete

Bild 1 av 1
Studenter sitter och pratar.

Våra kandidatprogram samt de tre första åren på civilingenjörs- och arkitektutbildningarna avslutas med ett kandidatarbete som omfattar 15 högskolepoäng. Informationen på dessa sidor rör det kandidatarbete som du gör under den sjätte terminen på Chalmers civilingenjörsprogram, med undantag för programmet Arkitektur och teknik.

För information om kandidatarbete på våra kandidatprogram samt Arkitektur och teknik hänvisas till respektive kurshemsida i Canvas.

Kandidatarbetet är ett självständigt arbete och genomförs normalt på någon av Chalmers institutioner i form av ett projektarbete i grupper om 3-6 studenter. Redovisning sker både muntligt och skriftligt med individuella graderade betyg på kandidatprogrammen och civilingenjörsprogrammen (icke-graderade betyg på arkitektprogrammet). Den skriftliga rapporten skrivs normalt på svenska. Vidare ingår opposition på en annan grupps projekt. 

Föreskrifter, skrivstöd och bedömningskriterier

I Chalmers föreskrifter för kandidatarbete finns all information som behövs för genomförande och examination av kandidatarbete. Här på vår webb kan du läsa utdrag ur riktlinjerna, men om du vill läsa dokumentet i sin helhet finns det tillgängligt att ladda ner på både svenska och engelska.

Nedan hittar du även dokumentet "Bedömning av skriftlig rapport i kandidatarbete – HISS".

manualBedömningskriterier kandidat HISS
Filtyp::pdf 138 KB
Senast ändrad:

Syfte och lärandemål

I kandidatarbetet ska du som student integrera, fördjupa och utveckla dina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom ditt program. Kandidatarbetet syftar också till att ge dig kunskaper och färdigheter i ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt.

Lärandemål

Kandidatarbetskursen har tio lärandemål, indelade under två rubriker. Efter genomfört kandidatarbete ska du som är student kunna:

Kunskap, förståelse, färdighet och förmåga

  • formulera och avgränsa en problemställning inom det valda ämnet
  • planera arbetet för att lösa och avrapportera problemet med givna resurser
  • söka, inhämta och värdera tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation
  • integrera och utveckla kunskap inom den valda problemställningen
  • dokumentera projektets genomförande i projektdagboken
  • reflektera över hur gruppen samverkat för att uppfylla gemensamma mål
  • presentera kandidatarbetet i relation till den valda problemställningen i skriftlig och muntlig form

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt granska, värdera och konstruktivt ifrågasätta ett annat kandidatarbete avseende frågeställning, genomförande och resultat
  • bedöma om samhälleliga och etiska aspekter behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten
  • reflektera kring behovet av ytterligare kunskap och ge förslag till framtida problemställningar i ämnet

Tider för kandidatarbete inför vårterminen 2023

AktivitetFrånTill
Sista dag för studenter att lämna eget projektförslag till institutionen.Stäm av med programansvarig före inlämning2022-10-10
Val av kandidatarbete2022-11-142022-11-24
Besked om tilldelat projekt finns i tjänsten "Välj kandidatarbete"2022-12-07 
Introduktion till kandidatarbete​ för respektive kurskod (se specifik tid i TimeEdit)Tisdag i Lp 3, Lv 12023-01-17
Planeringsrapport​ lämnas in. Examinator beslutar exakt datum.

Lp 3, Lv 4, 2023-02-06

2023-02-10
Mittmöte2023-03-13, (tentavecka)2023-03-17
Sammanställd slutrapport skickas till opponerande grupp och examinator. 2023-05-10
Skriftlig individuell opposition2023-05-102023-05-17
Presentation och muntlig opposition​2023-05-252023-05-26
Välja kandidatarbete
Välja kandiatarbete

Här hittar du information om behörighet, aktuella datum och länkar till tillgängliga projekt.

Genomföra kandidatarbete
Genomföra kandidatarbete

Här hittar du allt du behöver veta om hur kandidatarbetet ska planeras och utföras, samt vilka dokument som behöver uppr...

Examination
Examination

Här kan du läsa om slutrapportens innehåll och utformning, hur det går till vid presentation och opposition samt hur bet...