Tillgodoräknande

Bild 1 av 1
Dekorationsbild.

Du som Chalmersstudent som studerat vid ett svenskt eller utländskt lärosäte kan ansöka om att få tillgodoräkna dig delar av utbildningen i din examen. Även utbildning utanför högskoleområdet och kunskaper och färdigheter som du skaffat dig genom yrkesverksamhet kan prövas. På denna sida hittar du mer information om tillgodoräknande av hela eller delar av kurser, utländska meriter, reell kompetens samt om möjligheten att överklaga.

Efter att du ansökt om tillgodoräknande görs en saklig prövning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen för den kurs eller utbildning som din ansökan avser. Endast du som är student på Chalmers kan ansöka om tillgodoräknande vid Chalmers. För att räknas som student på Chalmers måste du bedriva högskoleutbildning på Chalmers. Det räcker inte att du antagits till en utbildning om du därefter inte påbörjat några studier.

Tillgodoräknande av hel kurs

Ett tillgodoräknande av hel kurs innebär att en hel kurs från en annan utbildningsanordnare, som motsvarar en viss kurs i din utbildning, får användas i en examen från Chalmers. Det är utbildningssekreteraren för ditt program som fattar beslut om tillgodoräknande av hela kurser.

Du som studerat vid ett svenskt eller utländskt lärosäte kan ansöka om tillgodoräknande av delar av utbildningen. Även utbildning utanför högskoleområdet och kunskaper och färdigheter som du skaffat dig genom yrkesverksamhet kan prövas. När du ansöker om tillgodoräknande grundat på kunskaper inhämtat på annat sätt än genom högskolestudier ska relevant dokumentation (exempelvis intyg om yrkesverksamhet) bifogas. Mer information om validering och reell kompetens hittar du på denna sida under rubriken Tillgodoräknade utifrån validering och reell kompetens.

Tillgodoräknande av utländska meriter

När du ska ansöka om tillgodoräknande av utländska meriter ska du bifoga handlingar som beskriver hur många poäng som motsvarar ett års heltidsstudier i Sverige (60 hp). Det ska framgå när akademiska året (läsåret) börjar och slutar, hur många terminer det är indelat i samt hur många veckor respektive termin innehåller.

För kurser som ska ligga till grund för tillgodoräknandet fyller du även i antal poäng som kursen omfattar omräknat från lokal enhet till högskolepoäng. I Europa motsvarar 1 ECTS = 1 hp. 1,5 hp motsvarar en veckas heltidsstudier.

Utländska handlingar lämnas i original översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare (behövs inte för handlingar på norska, danska eller engelska). Chalmers betalar översättning av kursplaner för studenter som åker till universitet som Chalmers har utbytesavtal med. Free Mover-studenter betalar översättning själva.

Om det finns utlåtande av UHR eller annan myndighet ska detta också bifogas.

Tillgodoräknande för del av kurs

Med tillgodoräknande av del av kurs menas att du som student inte behöver göra ett moment i en chalmerskurs om du har inhämtat motsvarande kunskaper/färdigheter i en kurs från annan utbildningsanordnare eller på annat sätt såsom exempelvis kurser utanför högskolan eller yrkesverksamhet.

Tillgodoräknade utifrån Validering och reell kompetens

Tillgodoräknande kan göras på hel och del av kurs via kompetens förvärvad på annat sätt än genom högskolestudier. Beslutsfattare för tillgodoräknanden är samma oavsett om ett tillgodoräknande grundas på högskolestudier eller kompetens erhållen på annat sätt. Det innebär att beslut om tillgodoräknanden på hel kurs tas av utbildningssekreteraren för aktuellt program och beslut om tillgodoräknande på del av kurs tas av examinator för den aktuella kursen. Beslutsfattaren ansvarar för ärendets beredning.

Omprövning, klagomål och överklagan

Student på Chalmers som anser sig förfördelad eller orättvist behandlad får i första hand begära att det fattade beslutet omprövas. Student på Chalmers får klaga på beslut om tillgodoräknande av kurs eller kursmoment efter omprövning.

Klagomålet ska ske skriftligen till registrator@chalmers.se och vara högskolans registrator tillhanda senast tre veckor från det att beslutet meddelades. Klagomålet ska ställas till rektor.

Beslut med anledning av klagomålet ska fattas av den nämnd som anges i Disciplinstadga för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB.