Ta din utbildningsplats i anspråk

På Chalmers måste du ta fullt ansvar för din studiesituation, från och med den första terminen på ett nytt utbildningsprogram. Du måste vara en aktiv student och ha kännedom om de villkor som finns för att ta din utbildningsplats i anspråk.

Om du inte uppfyller villkoren kan du förlora din utbildningsplats.

Villkor

1. Du ska registrera dig på kurserna på det utbildningsprogram du antagits till.

Du ska göra detta under den tidsperiod och på det sätt som högskolan anvisar.
- Registrering på två program på samma utbildningsnivå under samma termin tillåts inte.

2. Du som betalar studieavgift ska visa giltig identitetshandling vid en obligatorisk närvarokontroll

Du ska göra detta under den tidsperiod och på det sätt som högskolan anvisar.

3. Du ska hörsamma kallelser och läsa information från högskolan under hela studietiden.

Du ska läsa din e-post och ta del av aktuell information som publiceras av högskolan, till exempel av programansvarig, studievägledare och Chalmers studieadministration. Du ska vara nåbar under hela studietiden och du ansvarar för att registrera din aktuella e-postadress i Ladok.

4. Du ska aktivt bedriva heltidsstudier under hela första terminen, på det utbildningsprogram du antagits till.

(Läs om avsteg från villkor 4, under rubriken fotnoter.)

Med heltidsstudier avses att du är registrerad på kurser vars totala omfattning är 30hp per termin.
- Du ska ta kontakt med din programstudievägledare vid sjukdom eller annan omständighet som skulle kunna innebära att du inte kan bedriva heltidsstudier, så snart skälet har uppstått.
- Studieuppehåll kan beviljas tidigast efter första terminen på det utbildningsprogram du antagits till.

5. Du ska slutföra minst 15hp med lägst resultatet godkänt, under den första terminen på det utbildningsprogram du antagits till.

(Läs om avsteg från villkor 5, under rubriken fotnoter.)

- För dig som antas till höstterminen räknas omtentamensperioden i januari in.
- För dig som antas till vårterminen räknas omtentamensperioden i augusti in.

6. Du ska registrera dig på kurserna på din andra termin, på det utbildningsprogram du antagits till.

Du ska registrera dig under den tidsperiod och på det sätt som högskolan anvisar.

Fotnoter

Du som studerar enligt en individuell studieplan, av personliga skäl eller för att du är antagen till senare del av program (påbörjar årskurs 2 eller 3 på ett program på grundnivå), kan beviljas avsteg från villkor 4 och 5.

Villkoren för att ta sin utbildningsplats i anspråk har fastställts genom Chalmers antagningsordning (styrdokument).