Kursvärdering

Bild 1 av 1
Närbild på mönster

Ett av Chalmers ledord är Utbildning i världsklass och för att säkerställa detta behöver vi ständigt värdera och granska vår utbildning så att den lever upp till våra högt ställda krav. Vi gör det på flera olika sätt och ser till exempel regelbundet över lärandemål och undervisning så att de är i linje med aktuell forskning inom såväl ämnet som pedagogik.

Vi använder oss av kursenkäter och möten för att samla in åsikter om kurserna, vilket ger mycket värdefull input om hur väl vi lyckas förmedla kursinnehållet och hur allt runt omkring har fungerat. En enkät skickas ut till alla studenter som gått en kurs och dess resultat diskuteras sedan av examinator, studentrepresentanter och programrepresentanter vid ett kursnämndsmöte efter att kursen avslutats. För att även fånga upp sådant som skulle kunna justeras under kursens gång hålls också ett mindre möte mellan examinator och studentrepresentanterna ungefär vid mitten av kursen.

Kursenkätsrapporter utan fritextsvar och protokoll från kursnämndsmöten är tillgängliga för alla studenter genom en sökfunktion som du hittar här nedan:

Kursenkäter och kursnämndsprotokoll för grundprogram
Kursenkäter och kursnämndsprotokoll för masterprogram (på engelska)

Inomhusbild Chalmers

Din roll i kursvärderingsprocessen

För att få en bra och givande kursvärdering är det mycket viktigt att du svarar på enkäten efter varje avslutad kurs. Den skickas direkt till den mejladress du angett i Ladok på måndagen efter tentaveckan i varje läsperiod. I vissa kurser väljer läraren att skicka ut kursenkäten redan i sista läsveckan. Du har möjlighet att uppdatera dina svar om du skulle vilja genom att gå in på samma länk igen. Enkäten innehåller ett flertal frågor som är gemensamma för alla kurser på Chalmers och lärare kan också lägga till egna, mer specifika frågor i kursenkäten. Enkäterna för bland annat kandidatprojekt och examensarbete innehåller lite andra frågor.

Det är förstås viktigt att de kommentarer du skriver i kursenkäten som feedback är konstruktiva så att de ger ett bra underlag för att utveckla kursen. Så tänk på att vara tydlig och saklig, och om möjligt komma med förslag på lösningar. Även vid positiv feedback är det viktigt att vara tydlig och saklig så att vi förstår varför något var bra, vilket vi förhoppningsvis då kan använda i andra kurser. Nedan hittar du en kort film som beskriver vad vi menar med konstruktiv feedback:

Video om feedback

Lär dig hur du ger konstruktiv feedback.

(Öppnas i ny flik)

Varje kurs har minst två studentrepresentanter. För vissa program utses studentrepresentanterna av studienämnd eller motsvarande; för andra program utses studentrepresentanterna slumpvis eller av examinator. De slumpmässigt utvalda representanterna får reda på det av läraren vid kursstarten och får också ett mejl om detta tre veckor efter kursstart.

Studentrepresentanterna förväntas delta i ett uppstartsmöte, ett möte i mitten av kursen samt vid det avslutande kursnämndsmötet för att som studentrepresentant ge tankar och åsikter om kursen. Efter deltagande i det avslutande kursnämndsmötet får de ett presentkort om 200 kronor som ett tack för sitt arbete som studentrepresentant. Presentkortet kan användas till inköp av litteratur och studiemateriel på Store/Kokboken.

Vad händer sen?

När mötet för en kurs har hållits och protokollet stämts av med deltagarna publiceras det i vår webbportal och blir tillgänglig för alla genom sökfunktionen som finns länkad längre upp på sidan, i normalfallet senast på fredagen i tentaveckan i den läsperiod som följer efter den läsperiod där kursen gick. Vid publiceringen kommer protokollen också automatiskt skickas ut till de studenter som gick kursen för att fler ska kunna läsa dem. Vi tror nämligen att om man får se vad som hände med ens feedback om kursen så blir man mer motiverad att svara på framtida enkäter.

Protokollet används som underlag när examinator utvecklar kursen inför nästa kursomgång. De förändringar som görs i en kurs ska kommuniceras vid kursintroduktionen och stå med i kurs-PM. Om läraren missar detta i en kurs du går så får du gärna fråga om det.

Om flera saker inte har fungerat i en kurs ansvarar kursens examinator för att en åtgärdsplan skrivs. Den ska sedan stämmas av med både studentrepresentanter, program och viceprefekt för den institution som ger kursen, innan den godkänns. Åtgärderna i planen ska genomföras innan nästa kurstillfälle.​

Processbeskrivning

Hur Chalmers kursvärdering​process är uppbyggd kan du läsa mer om i denna Processbeskrivning.

Att vara studentrepresentant

För alla kurser på Chalmers som har tio deltagare eller fler utses minst två studentrepresentanter. För vissa program utses studentrepresentanterna av studienämnd eller motsvarande, för andra program utses studentrepresentanterna slumpvis eller av examinator. Om du slumpmässigt blir utvald till att vara representant för en kurs får du reda på det av examinatorn vid kursstarten och du får också ett mejl om detta tre veckor efter kursstart.

Kursenkäter och kursnämndsprotokoll för grundprogram

Du kan själv söka fram kursenkätsrapporter och kursnämndsprotokoll för kurser på Chalmers grundprogram (dvs. kandidatprogram inklusive kandidatdelen av civilingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogram, sjöfartsprogram samt tekniskt basår och fristående kurser inom språk och MTS). Markera det eller de program du är intresserad av, och om du vill även läsår och läsperiod, och klicka därefter på Visa rapport.

I den tabell du får upp ser du de kurser som matchar ditt urval tillsammans med svarsfrekvenser och länkar till kursenkätsrapporter utan kommentarer. Om du vill göra en ny sökning, klicka på trattikonen i verktygsfältet.

När kursnämndsprotokollet är publicerat kan det nås via en länk högt upp i kursenkätsrapporten. Om du inte är uppkopplad mot Chalmers nätverk (t.ex. via Eduroam på något av våra campus, eller genom VPN) måste du logga in med ditt cid för att komma åt kursnämndsprotokollet.

Kursenkäter och kursnämndsprotokoll för masterprogram

Du kan söka fram kursenkätsrapporter och kursnämndsprotokoll för kurser på Chalmers masterprogam. Markera det eller de program du är intresserad av, och om du vill även läsår och läsperiod, och klicka därefter på Visa rapport.

I den tabell du får upp ser du de kurser som matchar ditt urval tillsammans med svarsfrekvenser och länkar till kursenkätsrapporter utan kommentarer. Om du vill göra en ny sökning, klicka på trattikonen i verktygsfältet.

När kursnämndsprotokollet är publicerat kan det nås via en länk högt upp i kursenkätsrapporten. Om du inte är uppkopplad mot Chalmers nätverk (t.ex. via Eduroam på något av våra campus, eller genom VPN) måste du logga in med ditt cid för att komma åt kursnämndsprotokollet.