Code of Conduct för studenter

Bild 1 av 1
Dekorativ illustration

På Chalmers är vi varandras arbetsmiljö och vi förväntas alla bidra till ett gott studie- och arbetsklimat. Vi tolererar inte kränkande eller diskriminerande beteenden och vi håller på den akademiska hederligheten. För att förstå hur alla på Chalmers förväntas leva upp till våra värderingar och ta ansvar för gemenskapen har ett beslut tagits om att upprätta en uppförandekod – Code of Conduct.

Vår Code of Conduct innebär:

  • Jag tar ansvar för att känna till och följa svensk lagstiftning och Chalmers interna regler och riktlinjer som har anknytning till mina studier.

  • Jag är medveten om att vi alla som studerar och arbetar på Chalmers är varandras arbetsmiljö och att det därför förväntas av mig att jag bidrar till ett gott arbetsklimat. Jag behandlar andra studenter och anställda på ett respektfullt sätt och har ett professionellt förhållningssätt när jag interagerar med andra.

  • Jag bidrar till att Chalmers är en högskola fri från trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering och kränkande beteenden. Jag meddelar min programansvarig (PA), studievägledare eller studerandearbetsmiljöombud (SAMO) om jag har eller får kännedom om att någon form av diskriminering eller trakasserier förekommer. Jag kan också kontakta Trygg på Chalmers.

  • Jag är akademisk hederlig i mina studier. Det innebär att jag inte deltar i fusk, plagiering eller andra oetiska handlingar i samband med examinationer, inlämningsuppgifter eller projektarbeten. Vid osäkerhet kring vad som utgör akademisk hederlighet, söker jag vägledning från mina lärare, examinatorer, eller studievägledare.

  • Jag är medveten om att beteenden och handlingar som bryter mot svensk lag, interna regler eller riktlinjer kan komma att innebära disciplinära konsekvenser.