Organisatorisk och social arbetsmiljö

Bild 1 av 1
Två kvinnor som pratar

Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön handlar om hur du som student mår och hur du upplever din studiesituation. Enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter ska Chalmers bland annat undersöka villkoren och förutsättningar för utbildningen. Det inkluderar; ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar. Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från andra studenter och lärare.

I arbetet ingår även frågor om jämställdhet och jämlikhet. Chalmers grundläggande värderingar – kvalitet, öppenhet, delaktighet, respekt och mångfald – genomsyra hela arbetet. En jämställd och jämlik arbetsmiljö är en förutsättning för att Chalmers ska vara en bra studiemiljö och kunna utvecklas som lärosäte.

Årliga ronder - OSA-ronder

För att kartlägga och förbättra den sociala arbetsmiljön genomförs varje år en organisatorisk och social arbetsmiljörond på varje kandidatprogram och de associerade masterprogrammen. Samtalen förs utifrån en checklista för att täcka in viktiga områden utifrån både arbetsmiljölag och diskrimineringslag. Deltagare på ronden är programansvarig, studerandearbetsmiljöombud (SAMO), studievägledare samt övriga relevanta deltagare på programmet. Chalmers jämställdhet- och likabehandlingssamordnare deltar som stödresurs.
På ronden genomförs bedömningar av nedanstående aspekter som påverkar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och hur de kan utgöra en arbetsmiljörisk.

Antagning och rekrytering

 • Studentpopulationens sammansättning
 • Diskriminering i rekrytering och antagning

Den sociala studiemiljön

 • Destruktiva attityder som påverkar den sociala studiemiljön negativt
 • Socialt stöd
 • Trakasserier och diskriminering
 • Alkoholkultur

Undervisningsformer och organisering av utbildningen

 • Arbetsbelastning och återhämtning
 • Meningsfullhet i studierna
 • Påverkansmöjligheter

Examinationer och bedömningar

 • Studieåtagande
 • Rättvis bedömning
 • Återkoppling

Studier och föräldraskap

 • Svårigheter att kombinera föräldraskap med studier

Årlig undersökning - Studentbarometern

Varje år genomför högskolan i samarbete med Studentkåren en enkätundersökning av studenternas studie- och arbetsmiljö som kallas Studentbarometern. Undersökningen genomförs för att högskolan ska få bättre kunskap om hur du uppfattar din utbildning, ditt studieliv och din livssituation. Den är ett viktigt underlag till det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet och dess ronder.

Genom studentbarometern får du möjligheten att anonymt berätta hur du mår och uppfattar din studiemiljö. Studentbarometern skickas ut via mejl i början av vårterminen.

Resultaten från Studentbarometern 2023

5449 svarade på frågor i Studentbarometern 2023 och 36% av alla Chalmers studenter slutförde undersökningen i sin helhet.

Svarsfrekvensen varierar mellan programmen och tre program sticker ut med över 70% svarande: Globala system, Affärs och entreprenörskap och Teknisk design.

Resultatet för 2023 visar att studenternas nöjdhet med sin arbetsmiljö har fortsatt att gå uppåt efter en tydlig svacka under pandemin. Det område vars resultat har förbättrats mest i 2023 års Studentbarometern är den sociala studiemiljön som bland annat handlar om hur man upplever kontakt med studiekamrater både under och utanför studierna.

Det har varit en liten skillnad genom åren på vilka frågor som har högst och lägst resultat, även om det har varit förändring i frågornas nöjdhetsindex. 

Topp 10 - Styrkor

 1. Jag känner mig trygg på Chalmers: 91
 2. Jag är stolt över att studera på Chalmers: 88
 3. Jag upplever att kvinnor och män på min utbildning ges samma möjligheter och studerar på lika villkor. 87
 4. Som student på Chalmers ges jag möjlighet till att vara mig själv: 87
 5. Jag är stolt över att studera på mitt program: 86
 6. Som student på Chalmers ges jag möjlighet till att utveckla goda sociala relationer utanför
  studierna: 85
 7. Jag känner att min utbildning har ett syfte: 82
 8. Jag litar på att lärare och personal agerar om de får kännedom om kränkande och/eller diskriminerande
  behandling: 81
 9. Jag upplever Chalmers som ett lärosäte fritt från diskriminering: 80
 10. Jag känner att jag valt rätt utbildning: 79

Lägst 10 - Förbättringsområden

 1. Jag har möjlighet att återhämta mig efter hög arbetsbelastning i mina studier: 49
 2. Jag upplever att det finns tid för eftertanke och reflektion i mina studier: 54
 3. Jag har bra balans mellan mitt studieliv och mitt privatliv: 61
 4. Lärare på min utbildning stödjer och uppmuntrar mig i mina studier: 63
 5. Jag kommer oftast förberedd till undervisningen: 63
 6. Jag har generellt en studiemängd som jag trivs med: 64
 7. Lärare på min utbildning ger mig återkoppling på min prestationer: 64
 8. Jag vet hur jag kan påverka min studiemiljö: 64
 9. Jag vet hur jag kan påverka min utbildning: 65
 10. Som student på Chalmers ges jag möjlighet till att lära känna och samarbeta med både
  nationella och internationella studenter: 67

Hela presentationen av Studentbarometern 2023 finns i en pdf-rapport. Rapporten är enbart delvis tillgänglighetsanpassad. För komplett information, kontakta likabehandlingssamordnare.

Sara Thornadtsson Chavarria
 • Likabehandlingssamordnare, Student- och utbildningsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd