Organisatorisk och social arbetsmiljö

Bild 1 av 1
Två kvinnor som pratar

Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön handlar om hur du som student mår och hur du upplever din studiesituation. Enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter ska Chalmers bland annat undersöka villkoren och förutsättningar för utbildningen. Det inkluderar; ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar. Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från andra studenter och lärare.

I arbetet ingår även frågor om jämställdhet och jämlikhet. Chalmers grundläggande värderingar – kvalitet, öppenhet, delaktighet, respekt och mångfald – genomsyra hela arbetet. En jämställd och jämlik arbetsmiljö är en förutsättning för att Chalmers ska vara en bra studiemiljö och kunna utvecklas som lärosäte.

Årliga ronder - OSA-ronder

För att kartlägga och förbättra den sociala arbetsmiljön genomförs varje år en organisatorisk och social arbetsmiljörond på varje kandidatprogram och de associerade masterprogrammen. Samtalen förs utifrån en checklista för att täcka in viktiga områden utifrån både arbetsmiljölag och diskrimineringslag. Deltagare på ronden är programansvarig, studerandearbetsmiljöombud (SAMO), studievägledare samt övriga relevanta deltagare på programmet. Chalmers jämställdhet- och likabehandlingssamordnare deltar som stödresurs.
På ronden genomförs bedömningar av nedanstående aspekter som påverkar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och hur de kan utgöra en arbetsmiljörisk.

Antagning och rekrytering

 • Studentpopulationens sammansättning
 • Diskriminering i rekrytering och antagning

Den sociala studiemiljön

 • Destruktiva attityder som påverkar den sociala studiemiljön negativt
 • Socialt stöd
 • Trakasserier och diskriminering
 • Alkoholkultur

Undervisningsformer och organisering av utbildningen

 • Arbetsbelastning och återhämtning
 • Meningsfullhet i studierna
 • Påverkansmöjligheter

Examinationer och bedömningar

 • Studieåtagande
 • Rättvis bedömning
 • Återkoppling

Studier och föräldraskap

 • Svårigheter att kombinera föräldraskap med studier

Årlig undersökning - Studentbarometern

Varje år genomför högskolan i samarbete med Studentkåren en enkätundersökning av studenternas studie- och arbetsmiljö som kallas Studentbarometern. Undersökningen genomförs för att högskolan ska få bättre kunskap om hur du uppfattar din utbildning, ditt studieliv och din livssituation. Den är ett viktigt underlag till det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet och dess ronder.

Genom studentbarometern får du möjligheten att anonymt berätta hur du mår och uppfattar din studiemiljö. Studentbarometern skickas ut via mejl i början av vårterminen.