Immaterialrätt, patent och sekretess

Bild 1 av 1
Detaljbild utomhus på campus Johanneberg.

När du gör examens- eller projektarbete i samarbete med företag och andra organisationer finns det flera saker att tänka på rent juridiskt. Här hittar du en vägledning till dina rättigheter och ditt ansvar.

Immateriella rättigheter

Som student har du rätt till de resultat du producerar i till exempel projektarbete och examensarbete, om du inte ingår något avtal där du överför dina rättigheter till exempelvis ett företag eller annan organisation.

Frågor om immateriella rättigheter och sekretess bör hanteras genom att de diskuteras mellan studenten/ projektgruppen, handledare och företag. Behöver du hjälp i mer formell mening så hjälper din handledare och examinator dig.

Sekretess och sekretessavtal

Ibland behöver du som student hantera konfidentiell information i syfte att fullgöra ditt projekt-, kandidat eller examensarbete. Det förekommer också att arbetet kan ge patenterbara uppfinningar som måste vara konfidentiella till dess ansökan om patent gjorts.

Företag som deltar i samverkan ber i vissa fall studenten, handledare, med flera att underteckna ett sekretessavtal, även kallat non-disclosure agreement (NDA) eller confidentiality agreement. Du ansvarar för att inte avslöja eller sprida företagets konfidentiella information eller resultat till utomstående utan företagets eller organisationens samtycke. Observera att sådana avtal kan avse såväl känslig information från företaget/organisationen, som resultat som du eller andra icke-anställda i företaget/organisationen har skapat.

Var uppmärksam på om villkoren i föreslagna avtal medför att du ger upp din rätt till dina resultat.

Var uppmärksam på om villkoren i föreslagna avtal medför att du ger upp din rätt till dina resultat, inklusive rätten att avslöja dina resultat till allmänheten. Du måste ha rätten till att avslöja dina resultat för att examinatorn ska ha möjlighet att godkänna ditt arbete. Detta eftersom arbetet måste vara ett tillgängligt offentligt material.

Examensarbete, rapporter och projektarbeten

Det slutliga skriftliga examensarbetet, rapporten och projektarbetet som produceras av studenter, lärare eller en grupp skall inte offentliggöras om publicering inte godkänts av författaren.

Allmänhetens tillgång till offentliga dokument

Rapporter, projektresultat med mera är att betrakta som offentliga dokument på Chalmers när den är färdigställd eller inlämnad till Chalmers. Således kan de bli föremål för extern granskning om någon uttryckligen begär att se dem. Om rapporterna innehåller information från företag eller organisationer kan sådan information betraktas som konfidentiell om förutsättningarna enligt offentlighets- och sekretesslagen är uppfyllda. Denna lagstiftning skyddar företags och organisationers affärsintresse i samarbete med universitetet. Sådana dokument ska markeras som "hemliga" eller "konfidentiella" för att underlätta administrationen. Det material som utgör underlag för examination måste dock alltid vara offentligt.

Examination

Den slutliga exponeringen av resultaten, inklusive muntliga presentationer, kan i praktiken vara ett offentligt evenemang, vilket innebär att känslig information bör undvikas. Det innebär att om det finns patenterbara uppfinningar är det nödvändigt att lämna in en patentansökan före en offentlig presentation eller utställning. Som regel ska patentmöjligheter och avsikter när det gäller ditt resultat i samarbete med ett företag eller en organisation alltid diskuteras och överenskommas mellan de berörda parterna i förväg.

Modellavtal för examensarbete (motsvarande)

Du kan kontakta din handledare eller examinator för vägledning om immaterialrätt och avtalsrättsliga frågor och för att få tillgång till Chalmers modellavtal för projektarbete, kandidatarbete eller examensarbete. Observera att det är ditt ansvar som student att sätta dig in i och ta ställning till avtalsinnehållet utifrån dina egna intressen. Chalmers förhandlar inte avtalsvillkor som rör studenter.