Betyg

Betyg sätts av en examinator efter avslutad kurs enligt en för Chalmers gemensam betygsskala med graderade betyg, om inte annat är angivet i kurs- eller utbildningsplanen. Med avslutad kurs avses tenterad kurs med lägsta betyget 3 eller Godkänd.

Betygsskalan är Godkänd eller Tre, Fyra, Fem där Fem är högsta betyg. Lägre betyg än Tre är icke-godkänd. Vissa kurser, till exempel examensarbeten på högskoleingenjörsprogram och masterprogram, betygssätts endast i skalan godkänd – underkänd.

Det sätts inget helhetsbetyg på avlagd examen. I Sverige används målrelaterade betygsskalor vilket innebär att studenter inte rankas.

Rättelse av betyg

Om ett betygsbeslut innehåller en uppenbar oriktighet på grund av skrivfel, räknefel eller liknande, får examinator ändra beslutet både till för- och nackdel för studenten. Rättelser som är till nackdel för studenten måste ske med stor försiktighet och endast när det är fråga om klara fall. Innan en sådan rättelse görs skall studenten få möjlighet att yttra sig.

Detta betyder att om den som summerat dina poäng på tentamen uppenbart har räknat fel, rapporterat fel resultat eller liknande misstag begåtts, kan detta korrigeras både när poängsumma och betyg höjs eller sänks.

Examinator är skyldig att ändra ett uppenbart oriktigt betyg om det kan ske snabbt och enkelt och utan att betyget sänks. Detta betyder att om den som rättar bedömer ditt svar felaktigt, kan inte betyget/poängsumman ändras om det innebär att betyget/poängsumman skulle sänkas. Vid en uppenbar felaktig bedömning kan därför detta endast ändras om betyget/poängsumman höjs.

Om du vill begära rättelse/omprövning av betyg så använd blanketten nedan och skicka till din examinator:

Omtentamen för att förbättra betyg

Det är möjligt att göra om en tentamen för att försöka få ett högre betyg även om du redan har klarat tentamen, så kallad plussning. Du behåller det högsta betyget. För att anmäla dig till en tentamen du redan har klarat, använd tjänsten Tentamen anmälan/avanmälan i Ladok.

Ladok: Studiedokumentationssystem
Ladok: StudiedokumentationssystemLadok för studenter är din egen studentsida i Ladok där du kan planera dina studier.

Kurser kan plussas så länge som kursen har ett tentamenstillfälle. Har kurskoden ändrats och det inte finns någon tentamen i den gamla kurskoden att anmäla sig till kan du inte plussa. Observera att du inte heller kan plussa om kursen redan ingår i en utfärdad examen.

Om ditt betyg inte rapporterats in trots att du klarat alla kursmoment

En kurs som innehåller flera moment kräver en separat inrapportering för hela kursen. Det innebär att du kan ha godkänt på alla delmoment, men att en slutrapportering av kursen ännu inte är gjord. Har du frågor om resultaten eller om inrapportering av resultat, kontaktar du institutionen som ger kursen.