Visselblåsning vid misstanke om missförhållande

Bild 1 av 1
Chalmers logotyp på vägg.

Har du kännedom eller misstanke om att missförhållanden/oegentligheter förekommer vid Chalmers så vill vi att du berättar om det för att vi ska kunna utreda och åtgärda problemen. Så kallade visselblåsare är viktiga för att vi ska kunna främja öppenhet och transparens i vårt samhälle.

Chalmers arbetar för att motverka korruption och andra oegentligheter. Visselblåsarfunktionen är en del i arbetet med att förebygga och upptäcka missförhållanden men ska också skydda visselblåsare, som rapporterar om missförhållanden. 

Du som vill anmäla missförhållande kan göra det här​:

Lagskyddet för visselblåsare är omfattande, men den ställer också vissa krav på vad som faktiskt utgör ett missförhållande av allmänt intresse och på vem som kan rapportera sådana missförhållanden. Nedan finns detaljerad information om vad som gäller.

Vad kan rapporteras?

Visselblåsningen ska avse arbetsrelaterade missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Informationen ska alltså angå allmänheten och inte den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållanden. Förhållanden som rör en enskild person kan i vissa fall vara av allmänt intresse om det exempelvis rör sig om upprepade eller systematiska överträdelser som kan anses oacceptabla utifrån ett bredare samhällsperspektiv. 

Visselblåsningar får också avse överträdelser av vissa EU-regler och svenska regler som implementerar eller kompletterar EU-reglerna. De EU-regler som omfattas finns listade i bilaga 1 till Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, vilket finns tillgängligt på EU:S juridiska webbplats EUR-Lex. Den rapporterande personen behöver inte ha faktiska bevis, utan det räcker med rimliga farhågor eller misstankar.

Vad ska inte rapporteras?

Rapporteringskanalerna ska inte användas för:

  • Generella missnöjesyttringar. Sådana ärenden ska kommuniceras till närmaste chef eller berörd ansvarig chef.
  • Olyckor och tillbud. Dessa incidenter rapporteras till chef och arbetsmiljöfunktionen, enligt instruktioner på intranätet. 
  • Disciplinärenden. Dessa hanteras av disciplinnämnden. 
  • Trakasserier och sexuella trakasserier. Detta anmäls via Trygg på Chalmers.
  • Misstanke om oredlighet i forskning. Sådana ärenden anmäls till Chalmers etik och oredlighetskommitté (EOK). 
  • Rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller annan information som rör nationell säkerhet.
  • Information som omfattas av så kallad kvalificerad tystnadsplikt. Det kan vara till exempel uppgifter som gäller Sveriges förhållande till främmande makt där rikets säkerhet är i fara (15 kap. 6 § OSL), eller viss sekretess inom myndigheternas personaladministration (39 kap. 6 § OSL).

Vem som kan rapportera och få skydd

Vad skyddet innebär

Vem administrerar visselblåsarsystemet?

Chalmers interna rapporteringskanal, är ett säkert system som tillhandahålls av den till Chalmers oberoende parten KPMG AB (”KPMG”). KPMG:s Visselblåsartjänst är helt fristående från intranätet och chalmers.se och kan motta rapporter dygnet runt. 

Den rapporterande personen kan välja att rapportera anonymt eller att framträda med sina personuppgifter. Ingen kontoregistrering behövs för att göra en rapport, men det underlättar vidare utredning av ärendet och/eller uppföljning av ärendets status. För att säkerställa den rapporterande personens anonymitet sparar KPMG AB inte IP-adresser eller annan metadata. Systemet skyddar även rapporten och eventuella uppgifter om den eller de personer vars identitet framgår i rapporten.

Hur går rapportering till?

Rätt till bekräftelse och återkoppling

Den rapporterande personen får en bekräftelse från KPMG att rapporten är mottagen inom sju dagar om det inte är så att den rapporterande personen har avsagt sig denna bekräftelse eller om det finns skäl att tro att en bekräftelse skulle avslöja personens identitet.

KPMG återkopplar i skälig utsträckning till den rapporterande personen vilka åtgärder som har vidtagits och varför inom tre månader från det att en rapport har mottagits (eller om någon bekräftelse på mottagandet inte har lämnats, sju dagar från det att rapporten mottogs).

Olika vägar att rapportera om missförhållanden

Sveriges Riksdag - visselblåsarlagen

Lär dig mer om lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden på Sveriges Riksdags webbplats.

(Öppnas i ny flik)