Rättigheter och skyldigheter

Som student på Chalmers finns det lagar och regler som du måste följa. Dessa gäller inte bara när du deltar i undervisning eller gör tentor, utan också för hur du behandlar andra studerande och anställda. Du har även många rättigheter, bland annat möjligheten att påverka studiemiljön och att överklaga vissa beslut. 

För dig som är doktorand gäller delvis andra regler som du hittar på intranätet.

Vad reglerar dina rättigheter och skyldigheter?

Chalmers ägs av en stiftelse och lyder inte under alla delar av de lagar som gäller utbildning på högskola och universitet. Därför finns det också en Arbetsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som beskriver Chalmers övergripande regler.

I arbetsordningen beskrivs också vilka beslut som kan överklagas om en student anser att fastställda regler inte följs eller vid känsla av orättvis behandling. Ett klagomål ska i dessa fall skickas till högskolans registrator senast tre veckor från det att beslutet meddelades.

Ett par av de viktigaste reglerna

Ta din utbildningsplats i anspråk

För att ta din utbildningsplats i anspråk behöver du uppfylla ett antal villkor. Bland annat behöver du klara av ett visst antal högskolepoäng under din första termin. Du hittar all information om vilka villkor du behöver uppfylla på sidan Ta din utbildningsplats i anspråk.

Obligatoriskt medlemskap i Chalmers studentkår 

Det är obligatoriskt att vara medlem i Chalmers studentkår för att få ta del av undervisning, skriva tentor och ha tillträde till lokaler. Det gäller alla studenter som är antagna till program eller till fristående kurser om mer än 7,5 hp.

Hederlighet och integritet

Inom studierna ska akademisk hederlighet och integritet uppvisas. Det innebär bland annat att användning av andras kunskap i egna resonemang, referenser till källor och citat av andras arbeten ska göras på ett korrekt sätt.

Användande av IT-resurser

Alla studenter ska följa Chalmers regler för användande av IT-resurser som godkändes i samband med studiestarten. IT-resurser får exempelvis inte användas för spridning av information som är i strid mot gällande lagstiftning.

Fusk och disciplinärenden

Om du fuskar, stör undervisningen eller använder AI och chattbotar på ett otillåtet sätt så kan det leda till disciplinära åtgärder som medför en varning eller en avstängning från fortsatta studier.

Fusk och displinärenden

Användning av AI-system och chatbottar i dina studier

Studie- och arbetsmiljö och studentinflytande

På Chalmers ska inga studenter riskera att drabbas av ohälsa eller skadas på grund av sin studie- och arbetsmiljö och därför finns upprättade regler som bland annat inkluderar fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöronder. Kontakta gärna sektionens studerandearbetsmiljöombud (SAMO) om brister upptäcks. 

Förebyggande åtgärder för en bra studiemiljö görs även inom arbetet för jämställdhet och likabehandling och det finns förutsättningar för studenter att reda ut trakasserier och konflikter med stöd av Chalmers opartiska studerandeombud.

Som student förväntas du också själv bidra till ett gott studie- och arbetsklimat genom punkterna i Chalmers uppförandekod Code of Conduct.

Studentinflytande sker också genom Chalmers studentkår som finns representerad i Chalmers beredande och beslutande organ gällande utbildningsrelaterade frågor.

Studerandearbetsmiljöombud (SAMO)

Jämställdhet och likabehandling

Studerandeombud

Code of Conduct för studenter

Chalmers studentkår

Antagning, behörighet och urval

Antagningsordningen innehåller bland annat högskolans regler för tillträde till program och fristående kurs. Här finns behörighetskrav, villkor för platsfördelning, val av masterprogram för Chalmersstudenter, förtur efter ett avklarat tekniskt basår och anstånd till nästa läsår.

Utöver nedan antagningsordningar hittar du fler beslutsdokument på sidan Antagningsordning för grundutbildningen. Där hittar du även information om vilka val av masterprogram som krävs för en civilingenjörs- och arkitektexamen (så kallade ackrediterade program).

Studievägledning, pedagogiskt stöd, hälsa och försäkringar

På Chalmers kan du få studievägledning och stöd om du har funderingar på att avsluta studier, byta program eller ta studieuppehåll. Vid en varaktig och dokumenterad funktionsnedsättning så kan du också få pedagogiskt stöd för att underlätta studierna.  
 
Har du hälsobekymmer som kan ha orsakats av studierna eller andra problem som påverkar studieförmågan så kan du kontakta Chalmers studenthälsa. Det går också bra att vända sig till Chalmers kurator eller studentpräst för att prata om mående och psykiska hälsa. Kom ihåg att längre tids sjukdom ska anmälas till Försäkringskassan för att det inte ska påverka ditt studiemedel från CSN.

Chalmers studenter är olycksfallsförsäkrade under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden inom utbildningen genomförs. Det finns också en försäkring som gäller utomlands vid praktik, studier eller fartygsförlag utbildning. För övrig tid bör du täckna en olycksfallsförsäkring och en hemförsäkring.

Vägledning och stöd

Chalmers kurator

Studentpräst

Avsluta studier, byta program eller ta studieuppehåll

Pedagogiskt stöd för dig med funktionsnedsättning

Må bra under dina studier

Försäkringar för studenter

Försäkringskassans webbplats

Kursval, program, tentamen och examensarbete

Det finns flera olika beslut som styr planering av program och dess kurser, hur och när programstudenter måste göra sina kursval samt hur man tenterar och får ett betyg. 

Studier på annat lärosäte och tillgodoräknande

Det finns goda möjligheter att läsa en del av utbildningen utomlands och Chalmers har avtal med hundratals välrenommerade universitet runt om i världen. De kurser som du läser under utbytestiden kan oftast tillgodoräknas och användas i examen, vilket kan innebära att studietiden inte förlängs.

Utöver utlandsstudier så kan du även ansöka om att tillgodoräkna studier från andra svenska lärosäten. Prövningen av dessa kurser innebär att kunskaper och färdigheter i läst kurs jämförs med lärandemålen för den Chalmerskurs eller utbildning som de är tänkta att bytas ut mot.

Utbytesstudier

Tillgodoräknande

Studieavgifter

Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz så måste du betala studieavgift för att studera på högskola eller universitet i Sverige.

Studieavgifter

Examen och utbildningsbevis

Du måste själv ansöka om din examen. När du ansöker kontrolleras också att du har betalt dina kåravgifter. Din ansökan prövas mot kraven i Chalmers lokala examensordning. I examenskraven ingår också program- och utbildningsplanerna som visar vilka kurser du måste ha läst.

Sjöfartsutbildningarna kan ge olika intyg och utbildningsbevis. För kurspaketeringarna Sjöbefäl klass VII respektive Fartygsbefäl klass VII: inre fart ska kurskraven i de program- och utbildningsplanerna vara uppfyllda. 

Ta ut din examen

Examina på Chalmers

Hitta kurs- och programplaner

Sjöfartsutbildningar – examen, intyg och utbildningsbevis