Systematiskt arbetsmiljöarbete

Bild 1 av 1
Ljusgård

Grunden till Chalmers systematiska arbetsmiljöarbete kommer från den arbetsmiljöpolicy som lärosätets rektor har beslutat om. Den finns för att Chalmers vill att du ska må bra i dina studier, känna dig säker och inte utsättas för risker. Arbetsmiljö handlar om både fysiska och organisatoriska samt sociala (psykosociala) aspekter som du utsätts för i dina studier. Som arbetsgivare och utbildningsanordnare är Chalmers skyldig att följa lagar och regelverk inom arbetsmiljö för både studenter och anställda.

Systematiskt arbetsmiljöarbete och fysisk arbetsmiljö

I arbetsmiljöarbetet är varje program ett skyddsområde. Ansvaret för den fysiska arbetsmiljön har respektive utbildningsområdesledare (UOL). Dessa har en skriven delegation (uppgiftsfördelning) som de fått från vicerektor för grundutbildningen. UOL har i sin tur delegerat uppgiften att arbeta med studenternas organisatoriska och sociala arbetsmiljö vidare till programansvariga (PA).

För att förebygga ohälsa och olycksfall måste Chalmers enligt lag jobba systematiskt med arbetsmiljön. Systematiskt arbetsmiljöarbete kan beskrivas med följande moment:

  • Att undersöka arbetsmiljön
  • Att riskbedöma arbetsmiljön
  • Att införa åtgärder
  • Att följa upp/kontrollera åtgärdern

På Chalmers undersöks studenternas arbetsmiljö främst genom följande aktiviteter:

  • Fysiska arbetsmiljöronder
  • Organisatoriska och sociala arbetsmiljöronder
  • Studentbarometern
  • Inträffade olyckor, tillbud och trakasserier

Om risker identifieras måste ett arbete med dem inledas. Oftast genom att först bedöma riskerna och efter det införa lämpliga åtgärder. Alla moment i dina studier som innebär risker måste (enligt lag) riskbedömas innan dessa får utföras. Det inbegriper både de lärarledda momenten och de arbetena du själv utför. När åtgärder införts behöver det senare kontrolleras att de fått avsedd effekt. Om så inte är fallet behöver nya åtgärder införas. Alla dessa moment behöver sedan göras återkommande.

Din fysiska arbetsmiljö handlar främst om de lokaler du befinner dig i samt den utrustning som behöver användas i de lokalerna.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Den organisatoriska och sociala (psykosociala) arbetsmiljön handlar om belastningen studierna innebär och måendet det bär med sig – om det förekommer trakasserier eller diskriminering, hur studenter bemöts av lärare och vice versa, hur samarbete och arbetsorganisation fungerar, hur läsåret är planerat och om arbetsmängden är rimlig.

Studerandemiljöombud (Samo) fångar upp studenternas åsikt

På varje sektion finns ett studerandearbetsmiljöombud (Samo). Dessa har en lagstadgad rätt att representera studenterna i arbetsmiljöfrågor som berör dem. Till exempel får de representera sektionens studenter på de fysiska arbetsmiljöronderna (grundutbildningens och institutionernas) och den organisatoriska och sociala arbetsmiljöronden. Samverkan med studenterna inom arbetsmiljöarbetet sker enligt ett gemensamt beslut.

Former för samverkan för studerande beträffande arbetsmiljö och likabehandling

För att Samo ska kunna representera dig är det viktigt att framföra dina åsikter till ditt ombud. De kan även ge dig vägledning och stöd när du upplever problem i din arbetsmiljö som stress, trakasserier eller att den fysiska arbetsmiljön skapar hinder i dina studier.

Kontaktpersoner, Samo