Fusk och disciplinärenden

Bild 1 av 1
Träd framför en fasad

Som student måste du följa de regler som gäller vid högskolan. Det innebär bland annat att fusk eller störande av undervisning eller tentamen kan leda till disciplinära åtgärder. En sådan åtgärd kan vara varning eller avstängning. Misstankar prövas av Chalmers disciplinnämnd.

Beteenden och handlingar som kan leda till disciplinära åtgärder

Disciplinära åtgärder får vidtas mot dig som:

  1. Vilseleder (fusk, plagiat, otillåtet samarbete med mera)
  2. Stör verksamhet vid Chalmers (till exempel undervisning eller examination)
  3. Trakasserar annan student eller arbetstagare vid Chalmers
  4. Överträder stadgar eller annan föreskrift för studenterna

Påföljder för ovanstående förseelser är varning eller avstängning under en viss tid som alltid inkluderar en tentamensperiod. En avstängning rapporteras till CSN och kan påverka studiemedlet. I lindrigare fall kan en varning utfärdas. Oavsett om en du fälls i disciplinnämnden eller inte är det både psykiskt och känslomässigt påfrestande att vara anmäld till disciplinnämnden och utredas för att eventuellt ha fuskat.

Vad kan anses som fusk?

Genom examinationer bedöms din prestation och hur du har uppnått de krav som stipuleras i kurs- och utbildningsplaner. Att fuska innebär att försöka vilseleda vid tentamen eller annan examination och innebär att göra sig skyldig till ett regelbrott. Chalmers ser mycket allvarligt på all form av vilseledande.

Det räcker med att du har försökt fuska för att det ska leda till en disciplinär åtgärd. Det kan handla om att du har med dig fusklappar, otillåten miniräknare, mobil eller annan otillåten utrustning till tentamen. Du kan anses vara skyldig även om du inte använder lapparna eller mobilen.
Annan form av fusk är plagiat, det vill säga att kopiera andras texter, figurer eller bilder från olika källor och använda dem som egna, utan att citera och källhänvisa. Du ska i stället tolka informationen du har hittat och uttrycka den kunskap du har inhämtat med egna ord. Du måste visa att du själv förstår vad du skriver. Det är också fusk att någon annan person än du själv skriver tentamen. Att samarbeta och kommunicera med någon vid enskilt arbete som inte tillåter samarbete är också exempel på fusk. Om du är osäker på vad som gäller vid din examination avseende tillåtna hjälpmedel, fråga examinatorn.

Användning av AI-system, så kallade chatbotar, i dina studier

Undersök alltid i en kurs om det är lämpligt att använda en chatbot för en uppgift innan du använder den.

Disciplinstadgan

Disciplinstadgan för studenter anger vilka beteenden och handlingar som kan leda till disciplinära åtgärder vid Chalmers. Om du misstänks för förseelser eller om andra missförhållanden har uppstått görs en anmälan.

Chalmers disciplinnämnd

Chalmers disciplinnämnd består av vicerektor för utbildning och livslångt lärande, två lagfarna externa ledamöter, två lärarrepresentanter och två studeranderepresentanter valda av studentkåren. Nämnden sammanträder en gång per månad under terminerna. Du erbjuds stöd under hela processen från Chalmers studerandeombud.

Anmälan av disciplinärenden

Studenter, lärare och medarbetare har ansvar för att en grundad misstanke om disciplinförseelse som omfattas av disciplinstadgan anmäls till registrator@chalmers.se ställt till rektor. Du har rätt att skriva klart pågående tentamen även om misstanke om fuskförsök finns, till exempel om fusklappar har hittats. Skrivet prov eller inlämningsuppgift som lämnats in för bedömning bifogas med anmälan och rättas inte förrän ärendet är avslutat.

Hur får jag veta om jag är misstänkt för fusk?

Du som har blivit anmäld för försök till vilseledande delges misstanken skriftligen och får tillfälle att yttra dig skriftligt över anmälan. Om ärendet går vidare till disciplinnämnden och du önskar lämna uppgifter muntligen till nämnden skall detta vara möjligt. Du biträds av studerandeombud men en stödperson har också möjlighet att närvara under disciplinnämndens sammanträde.

Vad händer vid ett sammanträde i disciplinnämnden?

Disciplinnämndens sammanträde inleds med att ärendet presenteras av föredragande. Du har därefter möjlighet att yttra dig och svara på frågor. Du får lämna rummet medan disciplinnämnden överlägger och fattar beslut i ärendet. När beslut är fattat kallas du in igen och delges beslutet. Du kan då frias, varnas eller bli avstängd. Disciplinnämndens beslut går att överklaga till Chalmers styrelse. Överklagande skall ske skriftligen till registrator ställt till rektor och vara Chalmers tillhanda senast tre veckor från det att nämndens beslut meddelades. Mer information om alla regler som gäller examination:

Rättigheter och skyldigheter

Som student på Chalmers finns det lagar och regler som du måste följa. Dessa gäller inte bara när du deltar i undervisning eller gör tentor, utan också för hur du behandlar andra studerande och anställda. Du har även många rättigheter, bland annat möjligheten att påverka studiemiljön och att överklaga vissa beslut.  För dig som är doktorand gäller delvis andra regler som du hittar på intranätet.

Vad innebär en avstängning?

Om du blir fälld för brott mot disciplinstadgan och blir avstängd, får du inte delta i dina studier under avstängningsperioden. Det innebär till exempel att examinator inte får göra anpassningar på grund av avstängningen, exempelvis genom placering i labbgrupp före kursstart eller utlämnande av kursmaterial före kursstart. Examinator ska inte heller göra en individuellt anpassad examination på grund av avstängningen.

Du har inte heller tillgång till systemstöd som exempelvis Ladok för studenter. Däremot kan du studera på egen hand utanför Chalmers lokaler och aktiviteter. Effekten av avstängningen ska inte påverka dina studier efter avstängningsperiodens slut, vilket innebär att du har möjlighet att till exempel anmäla dig till tentamina som ligger efter avstängningsperioden eller göra planerat kursval. För att kunna göra detta under din avstängningsperiod måste du kontakta Studentcentrum.

Före och efter avstängningen har du samma rättigheter och skyldigheter som andra studenter.