Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Bild 1 av 1
Stiftelsen Chalmers emblem

Chalmers tekniska högskola är en stiftelsehögskola med styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Chalmersstiftelsen) som högsta beslutande organ. Under Chalmersstiftelsen finns dotterbolagen Chalmers tekniska högskola AB och Chalmers Holding AB. Chalmers Holding har i sin tur dotterbolagen Chalmers Ventures AB, Chalmersfastigheter AB och Chalmers Next Labs AB. Chalmersstiftelsen är också delägare i teknikparkerna Lindholmen Science Park, Johanneberg Science Park samt Sahlgrenska Science Park liksom i SEEL Swedish Electric Transport Laboratory AB.

Stiftelsens styrelse

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola består av följande ledamöter:

 • Christel Armstrong Darvik, ordförande
 • Nicolas Hassbjer, vice ordförande
 • Anita Hansbo
 • Emil Källström
 • Karin Lundgren
 • Johan Malmquist
 • Martin Nilsson Jacobi, rektor/vd för Chalmers tekniska högskola​ AB
 • Anders Osberg
 • Victoria van Camp
 • Carl von Rosen Johansson

Adjungerade ledamöter med yttranderätt:

 • Stefan Bengtsson, ordförande i Chalmers tekniska högskola AB
 • Sara Wallin, vd för Chalmersstiftelsen
 • Stefan Svarén, Internrevisor (närvarorätt)

Stiftelsens kansli

Besöksadress: Hugo Grauers gata 5B
Postadress: 411 33 GÖTEBORG
Organisationsnummer: 855100-5799

Kapitalförvaltning

Stiftelsekapitalet är den finansiella basen för ägaruppdraget. Stiftelsen är bildat ur avveckling av löntagarfonderna. Vid bildandet erhöll Stiftelsen 1 580 miljoner kronor, varav 900 miljoner är det bundna stiftelsekapitalet. Avkastningen av stiftelsekapitalet avser att finansiera särskilda strategiska satsningar (ändamålet) och därutöver kostnaden för Stiftelsens kansli, styrelsearvoden med mera.

Vad det gäller ansvarsstruktur avseende Stiftelsens kapitalförvaltning finns under styrelsen ett finansutskott, som inom ramen för finanspolicy svarar för allokering av kapitalet mellan och inom tillåtna ramar. Stiftelsens mål för kapitalförvaltningen är att under en tio-årsperiod i genomsnitt avkasta 3 % plus inflation per år, beräknat som avkastning på eget kapital efter kostnader för verksamheten.

Placeringsverksamheten bedrivs både i egen regi med enskilda innehav samt med placeringar i publika fonder. Båda aktie- och räntemarknaden placeras med global/regional inriktning.

Portföljbolag

Här presenteras Chalmerskoncernens innehav i bolag som omfattas av Chalmers "Föreskrift för innehav i portföljbolag", §3.

Aktieinnehav i de bolag som listas nedan kräver dispens från föreskriften. Detta kan ges av Risk- och revisionsutskottet vid synnerligen Chalmersfrämjande skäl.

Stiftelsens årsredovisning

Nedan följer årsredovisningarna för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.

Chalmersstiftelsens satsningar

Chalmersstiftelsen satsar mellan 70-150 mnkr om året på verksamheter inom Chalmers för ökad kvalitet, förnyelse och attraktivitet. Satsningarna skall snabbare och mer offensivt, än vad som annars vore möjligt, föra Chalmers framåt inom aktivt valda och definierade utvecklingsområden. Läs mer om de två satsningarna Chair och Genie nedan.

Chair

Artificiell intelligens kommer att ha en mycket stor inverkan på vår framtid. Det är upp till oss att se till att vi använder AI på bästa möjliga sätt. Chalmers AI Research Centre stödjer universitetets forskare för att öka Chalmers expertis och spetskompetens inom artificiell intelligens. Genom de strategiskt definierade temana AI Foundations, AI for Science och AI Applications skapar vi samarbeten mellan Chalmersforskare, och med internationella experter och industri – vilket fördjupar vår kunskap om såväl grundläggande som tillämpad AI, liksom om AI som ett verktyg för annan forskning. För mer information, använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av det fullständiga innehållet på engelska.

Genie - Gender Initiative for Excellence

För att Chalmers ska fortsätta ha en positiv utveckling behöver vi förbättra vår möjlighet att attrahera talanger från hela befolkningen och av båda könen. Vi vill rekrytera och utveckla framstående utbildare och forskare och därför siktar vi mot en jämnare könsbalans. Vi arbetar aktivt med bland annat att analysera och förbättra vår akademiska kultur, processer, ledarskap och genom att rekrytera och stötta kvinnor i deras akademiska karriär.

Stipendier

Varje år delar Stiftelsen ut ett flertal stipendier. Dessa går till olika ändamål och personer, allt från studenter till forskare och andra anställda på Chalmers. Merparten av dessa stipendier kommer från våra anknutna stiftelser och gåvomedel som Chalmersstiftelsen förvaltar.

Vi har delat upp stipendierna i två olika grupper, studentstipendier och forskarstipendier, för att göra det enklare för de sökande att hitta bland fonderna. Vissa stipendier kan sökas av både forskare och studenter och fonderna listas då under bägge grupperna.

Birgitta Rorsman, telefon 031-772 27 33
e-post: birgitta.rorsman@chalmers.se