Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola äger Chalmers tekniska högskola AB, där högskoleverksamheten bedrivs. Stiftelsens syfte är att verka för att Chalmers bedriver utbildning och forskning på en internationellt hög nivå. Stiftelsen skall även se till att resurser nyttjas effektivt samt att finansiera uppdrag som är till värde för Chalmers.

Stiftelsens styrelse

Styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola består från och med den 15 juli 2020 av följande ledamöter:

 • Christel Armstrong Darvik, ordförande
 • Nicolas Hassbjer, vice ordförande
 • Stefan Bengtsson, rektor/vd för Chalmers tekniska högskola​ AB
 • Anita Hansbo
 • Emil Källström
 • Karin Lundgren
 • Johan Malmquist
 • Anders Osberg
 • Carl von Rosen Johansson
 • Victoria van Camp

Adjungerade ledamöter med yttranderätt:

 • Torbjörn Holmström, ordförande i Chalmers tekniska högskola AB
 • Martin Nilsson Jacobi, vd för Chalmersstiftelsen
 • Stefan Svarén, Internrevisor (närvaranderätt)

Stiftelsens kansli

Besöksadress: Hugo Grauers gata 5B
Postadress: 411 33 GÖTEBORG
Organisationsnummer: 85 51 00 - 57 99

Kapitalförvaltning

Stiftelsekapitalet är den finansiella basen för ägaruppdraget. Stiftelsen är bildat ur avveckling av löntagarfonderna. Vid bildandet erhöll Stiftelsen 1 580 miljoner kronor, varav 900 miljoner är det bundna stiftelsekapitalet. Avkastningen av stiftelsekapitalet avser att finansiera särskilda strategiska satsningar (ändamålet) och därutöver kostnaden för Stiftelsens kansli, styrelsearvoden med mera.

Vad det gäller ansvarsstruktur avseende Stiftelsens kapitalförvaltning finns under styrelsen ett finansutskott, som inom ramen för finanspolicy svarar för allokering av kapitalet mellan och inom tillåtna ramar. Stiftelsens mål för kapitalförvaltningen är att under en tio-årsperiod i genomsnitt avkasta 3 % plus inflation per år, beräknat som avkastning på eget kapital efter kostnader för verksamheten.

Placeringsverksamheten bedrivs både i egen regi med enskilda innehav samt med placeringar i publika fonder. Båda aktie- och räntemarknaden placeras med global/regional inriktning.

Portföljbolag

Här presenteras Chalmerskoncernens innehav i bolag som omfattas av Chalmers "Föreskrift för innehav i portföljbolag", §3.

Aktieinnehav i de bolag som listas nedan kräver dispens från föreskriften. Detta kan ges av Risk- och revisionsutskottet vid synnerligen Chalmersfrämjande skäl.

Stiftelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse

Nedan följer årsredovisningarna för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Verksamhetsberättelsen för Gåvomedelsfonderna och de Anknutna Stiftelserna upphörde efter 2019.