Rapportera en händelse

Bild 1 av 1
Närbild på penna

Om du har upplevt något som du inte är okej med på vårt Campus ska du säga ifrån och berätta om det för oss. Du kan använda detta digitala formulär både om du har upplevt det själv eller bevittnat det. Ett utredningsteam tar emot din rapportering och finns till för att bedöma vad högskolan ska göra utifrån det som hänt.

Formulär - Rapportera en händelse

Här kan du också rapportera trakasserier, både om du själv har blivit trakasserad eller om du sett eller känner till händelser då någon annan blivit drabbad.

Hur fungerar det att rapportera?

När en rapport kommer in till högskolan registreras den i diariet och blir en allmän handling. Alla rapporter ges sekretess för att skydda den enskildes personliga förhållanden. Allmänheten har rätt att begära att få ta del av en allmän handling, men innan Chalmers lämnar ut rapporten gör högskolan en sekretessprövning av dess innehåll för att skydda sådant som till exempel kan kopplas till dig och din hälsa. Utredning och eventuella åtgärder registreras på samma sätt.

Läs mer om Chalmers hantering av personuppgifter​

Mottagande av rapport

Trygg på Chalmers-teamet får rapporten och gör en första bedömning av det inträffade för att avgöra vem som ansvarar för att utreda: högskolan, kåren eller annan organisation. Händelser som främst har med studentlivet tas i första hand av kåren. För anställda förmedlas rapporten till närmaste chef, alternativt nästa chef i chefslinjen, för utredning.

Rapportering utan kontaktuppgifter

Rapporter som inte innehåller kontaktuppgifter användas som underlag i högskolans och kårens förebyggande arbete och kan leda till generella och förebyggande åtgärder.

Rapportering med kontaktuppgifter

När du som anställd skickar in en rapport med kontaktuppgifter blir du i första hand kontaktad av ansvarig chef. För studenter kontaktas du av Trygg på Chalmers-teamet eller av Sociala enhetens ordförande på Kåren för ett första samtal. Syftet är att förklara processen, höra mer om det du upplevt och diskutera möjliga steg framåt. Trygg på Chalmers gör en förbedömning om vidare hantering, tillsammans med och ansvarig för arbetsmiljö där händelsen inträffade. I vissa fall kan det vara en extern part som utreder saken vidare.

Chalmers förebyggande arbete

Om du inte vill att situationen ska utredas eller om det inte finns information som gör det möjligt, blir rapporten och det som du har berättat för utredare en del av Chalmers förebyggande arbete för en trygg och säker studiemiljö och arbetsplats. 

Samarbetskonflikt

Om det som inträffat bedöms handla om en samarbetskonflikt eller liknande hanteras ärendet av närmsta chef, programansvarig eller sektion.

Utredning

En utredning innebär att samtal kommer hållas med de inblandade, både den som anmäler och den som blivit anmäld. Utredningens syfte är i första hand att stoppa pågående trakasserier och att motverka att de förekommer i framtiden. Ibland behövs bara ett samtal med vardera parten för att uppnå syftet, ibland blir utredningen längre och kräver fler samtal med de inblandade – det beror på vad som har inträffat. Om andra personer har information som kan ha betydelse för utredningen kan utredarna välja att kontakta dem. Om du inte vill att andra personer ska kontaktas kan det påverka utredarnas möjlighet att göra en bedömning av händelserna. 

Bedömning

I slutet av en utredning görs en bedömning om diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling har styrkts samt om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön varit acceptabelt och om code of conduct har följts. Utredare föreslår även åtgärder på vad Högskolan eller Kåren behöver göra för att garantera att det rapporterade beteendet slutar. En utredning kan leda till arbetsrättsliga eller disciplinära åtgärder. Alla parter som är inblandade i en utredning har rätt att få stöd och åtgärder kan vidtas under tiden för att öka tryggheten. 

FAQ - Vanliga frågor

Här besvarar vi de vanligaste frågorna.