Före examination

Bild 1 av 1
Studenter i klassrum

På Chalmers är det obligatoriskt att anmäla sig till respektive tentamenstillfälle och tentorna skrivs anonymt. I kurs-PM informerar kursens examinator om examination, datum för ordinarie tentamen och första omtentamenstillfället, samt eventuella tillåtna hjälpmedel vid tentamen.​ 

Tentaanmälan görs i Ladok för studenter. På kurshemsidan i Canvas brukar det finnas ett antal gamla tentamensteser som du kan öva på inför din tentamen. Saknas dessa kontaktar du läraren eller kursgivande institution.

Examinationsformer

Salstentamen

Skriftlig salstentamen: En salstentamen innebär att du gör en skriftlig examination under en begränsad tid. Tentamen sker i en lokal på högskolan.

Digital salstentamen: I vissa kurser genomförs examinationen som digital salstentamen. Det betyder att tentamen skapas, skrivs och bedöms i ett webbaserat system. Du skriver din salstentamen på en egen dator i stället för på papper. På Chalmers används främst Inspera för digital examination, men även andra system som till exempel Canvas kan förekomma. Tentamen skrivs på högskolan.

Vid Inspera-tentamen är det viktigt att du ett par dagar före tentamen förbereder dig genom att besöka chalmers.inspera.com och genomföra demotentan.

Datortentamen: Du skriver tentamen i datorsal på Chalmers.

Inspera: digital tentamen
Inspera: digital tentamen Digital tenta genomförs på egen laptop eller på dator i datorsal.

Hemtentamen

Hemtentamen är en examinationsform där du genomför tentamen hemifrån. Tentamen är begränsad i tid och examinationen genomförs utan övervakning. Alla hjälpmedel brukar vara tillåtna, det vill säga du får ha tillgång till kurslitteratur och övrigt material. Hemtentamen ska genomföras enskilt om inget annat anges i kurs-PM. I normalfallet är samarbete eller att ta hjälp av andra personer alltså inte tillåtet. Hemtentamen kan vara en skriftlig inlämningsuppgift eller att du får svara på frågor i ett system som till exempel Canvas.

Dugga

En dugga är ett mindre prov som kan vara obligatoriskt eller frivilligt. Duggan är normalt inte anonym. Syftet med duggan är vanligtvis att stödja studenterna i deras lärandeprocess.
Nais-besked gäller inte duggor. Om du har behov av anpassning behöver du informera examinatorn minst tio dagar i förväg vilket stöd du behöver och fråga om möjlighet till anpassning.

Duggan kan vara skriftlig eller göras i system såsom Canvas eller Inspera. För Inspera är det viktigt att du förbereder dig genom att ett par dagar före duggan besöka chalmers.inspera.com och genomföra demotentan.

Projektexamination

Ett projekt är ett arbete som kan utföras av studenten individuellt eller av flera studenter tillsammans. Det ska framgå av kurs-PM. Underlag för examination av projektarbete kan bestå av till exempel skriftliga rapporter, prototyper, programvaror, ritningar, illustrationer, illustrerade rapporter eller annan dokumentation. Den individuella prestationen för en student vid arbete i grupp ska vara möjlig att särskilja för en rättvis bedömning. Vid examination av projekt används normalt en kombination av skriftlig, muntlig eller annan redovisning av utfört arbete. Vid examination av projekt inom Arkitektur används normalt en kontinuerlig examination genom olika moment såsom föreläsning, kamratbedömning, seminarier, handledning, laborationer och avslutande redovisning.

Muntlig examination

Vid muntlig examination kan du examineras enskilt eller i grupp. Utöver examinator bör ytterligare en medbedömare medverka vid examinationen.

Datum för tentor

Varje läsperiod avslutas med en ordinarie tentamensperiod. Det finns också flera omtentaperioder under läsåret.
Information om läsårstider

Sök tentamensdatum

Sök efter schemalagda tentamenstillfällen genom att skriva in kurskoden eller kursnamnet (eller del av kursens namn).
Sök tentamensdatum

Projektkurser och tentor som ges av institutionen

Projektkurser samt duggor och viss annan examination kan ha andra tentamensdatum än de som anordnas centralt. I kursplanen beskrivs det med "Kontakta examinator”. Kontakta den institutionen som ger kursen för att anmäla dig till tentan och för att få mer information om när examinationen äger rum. När institutionen ansvarar för tentan gäller samma ordningsregler som för centralt organiserade salstentor.

Antal tentamenstillfällen

Så länge tentamen i kursen ges kan du tentera obegränsat antal tillfällen.

 • För en kurs som är obligatorisk, valbar eller obligatoriskt valbar i någon programplan, anordnas tre tentamenstillfällen per läsår. Ett av dessa tentamenstillfällen infaller i augustiperioden.
 • För en kurs som utgår ur utbildningsplanen anordnas minst två omtentatillfällen, två läsår efter att kursen givits för sista gången. Ett av de två tentamenstillfällen infaller i augustiperioden.

Tentamensanmälan och tentamenskod

För att kunna tentera måste du vara registrerad på kursen och anmäld till tentamenstillfället. Har du inte anmält dig får du skriva tentan vid nästa tillfälle. Du blir inte insläppt i tentasalen om du kommer dit oanmäld. Inga undantag görs. Observera att inte heller en administratör eller en examinator kan anmäla dig efter att anmälningstiden gått ut.

Hitta till din tentasal

I länken nedan kan du läsa om hur och var tentasalarna anslås.
Hitta till tentasalen

Canvas: Lärplattform
Canvas: LärplattformI Canvas hittar du som student kurshemsidor för dina kurser samt en programhemsida för det program du tillhör.

Godkända hjälpmedel vid tentamen

Examinator avgör vilka hjälpmedel som får användas vid tentamen, de är angivna i kurs-PM och tentamenstesen. Penna, radergummi, linjal och ordbok är tillåtna hjälpmedel vid alla tentamina. Ordbok är inte tillåten vid språktentamen om inte examinatorn har meddelat att det är godkänt hjälpmedel.

Om examinator anger Chalmers-godkänd miniräknare som hjälpmedel gäller nedanstående:

 • Miniräknaren får ha display som visar siffror, bokstäver och matematiska tecken.
 • Den får inte vara grafritande.

Nedanstående modeller är tillåtna även med tillägg i namnet av ytterligare siffra eller bokstav,
till exempel Casio FX-82EX.

 • Casio FX-82
 • Casio FX-85EX
 • Sharp EL-W531
 • Texas TI-30​

Om du är osäker på vad som gäller vid din examination avseende tillåtna hjälpmedel, fråga läraren.

Möjlighet att låna hjälpmedel vid tentamen

Du kan få låna en miniräknare om den är godkänd som ett hjälpmedel för tentan. Möjlighet att låna en dator finns endast vid digitala tentamina via Inspera. I detta fall behöver du eller din lärare anmäla detta till tentamensadministrationen i förväg.

Förbered dig genom gamla tentor

På kurshemsidan ska ett antal gamla tentamensteser finnas. Saknas gamla tentor kan du kontakta läraren eller kursgivande institution.

Du kan begära ut en kopia av en students tentamen genom att fylla i blanketten nedan. En förutsättning är att den inte redan har gallrats eller hämtats ut. Du kan bara begära ut tentor som är max två år gamla.

Dubbeltentera – när två tentor krockar

Har du två tentor på samma dag och tid? En tenta kan flyttas till för- eller eftermiddagen om en annan tenta är planerad samtidigt och examinator godkänner det. När examinator godkänt ändringen måste du mejla tentamensadministrationen tentamen.stodet@chalmers.se senast tio arbetsdagar innan tentamensperiodens start med följande:

 • Datum
 • Kurskoder
 • I vilken ordning tentorna ska skrivas
 • Bifoga godkännande från examinator på den tentamen som ska flyttas till annan tid

Tentamensanpassningar för dig med behov av pedagogiskt stöd

Anpassad tentamen kan innebära att du som har ett giltigt Nais-intyg med beviljad anpassning får förlängd skrivtid, använder dator med pedagogiska stödprogram eller skriver enskilt eller i mindre grupp. Ansökan om anpassning ska göras senast tio arbetsdagar innan tentamensperiodens start. Du måste också vara anmäld till tentorna som du ska skriva. Det gör du i Ladok för studenter.

Tentamensadministrationen är informerad om vilket stöd du har beviljats vilket betyder att du inte behöver informera tentamensadministrationen inför varje tentamen.

Undantag för hemtentor och duggor där du behöver informera examinatorn vilket stöd du behöver och för att fråga om möjlighet till anpassning. Studenten bör kontakta examinator senast tio arbetsdagar innan examinationen och ska kunna uppvisa ett giltigt Nais-besked innan beslut om anpassning kan fattas.

Pedagogiskt stöd för studenter vid Göteborgs universitet

Som student vid Göteborgs universitet behöver du informera tentamensadministrationen om vilket stöd du behöver. Du ska därför mejla senast 10 arbetsdagar innan tentamen och meddela vilken anpassning du behöver. Detta behöver du göra inför varje tentamen. Ange kurs, datum, vilket stöd du behöver och bifoga Naisbrev från samordnare och mejla till tentamen.stodet@chalmers.se.

Registrera dig och ansök i Nais här

Tentamen vid annan högskola

Tentamen ombord på fartyg under praktik

Du som har fartygsförlagd utbildning (praktik) kan under vissa förhållanden tentera ombord, eller på annan ort, under den fartygsförlagda utbildningen. Du ansöker på någon av blanketterna nedan. Har du frågor om tentamen under fartygsförlagd utbildning, kontakta Studieexpeditionen på Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, studentadm.m2@chalmers.se