Tentamen och övrig examination

Efter varje kurs eller kursmoment testas dina kunskaper. Den vanligaste formen av examination är skriftlig tentamen (tenta). Även andra former för examination är vanliga, till exempel projektarbete, laboration och uppsatsskrivande. Information om examination ges i början av varje kurs.