Carbon Capture and Storage (CCS) – Pathways to Negative Emissions

Bild 1 av 1
green forrest genre image

Klimatförändringarna och utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser är en av vår tids stora utmaningar. För att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5-2.0ºC kommer det att krävas att koldioxid fångas in och lagras. I den här kursen får du lära dig om olika aspekter av koldioxidavskiljning och lagring (CCS). Kursen behandlar de olika teknikerna för koldioxidavskiljning och hur de fungerar, transport och lagring, materialaspekter, livscykelanalys samt politiska styrmedel och integrering i energisystemet.

Kursen består av ett antal föreläsningar av experter, främst från Chalmers, men även externa föreläsare deltar. En betydande del av kursen är ett öppet och tvärvetenskapligt projekt inom CCS och som är tydligt kopplat till aktuell forskning och samhälleliga utmaningar. Projektet kommer att utföras i grupper av studenter från olika program, och kommer handledas av forskare i lärarlaget. Projektresultat kommer att presenteras vid en allmän posterutställning i Fuse som avslutningsmoment i kursen.

I kursen ingår även ett studiebesök till de laborativa CCS anläggningarna som finns vid Chalmers, samt ett industriseminarie, där relevanta industriella aktörer presenterar sin verksamhet inom CCS.

För fullständig information, se Chalmers engelska hemsida. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta dig till den engelska kurssidan.