Vad lagen säger

Bild 1 av 1
Spiraltrappa nerifrån

​Chalmers har nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Det grundar sig i diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen beskriver vad som är diskriminering, vem som kan utsättas och från vem. Lagen ställer krav på att Chalmers ska motverka diskriminering och trakasserier, men även arbeta aktivt för att främja likabehandling och lika rättigheter. För att ett agerande ska vara diskriminering behöver det finnas en koppling till diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Det finns olika sätt att diskriminera

Diskriminering sker när en arbetsgivare eller utbildningssamordnare, som Chalmers, missgynnar eller kränker värdigheten hos en anställd eller student. Lagen förbjuder olika former av diskriminering.

Direkt diskriminering

En person behandlas sämre än någon annan i samma eller liknade situation. Exempel på direkt diskriminering:

 • En student får ett lägre betyg på ett projekt än resten av gruppmedlemmarna och det har med hens etniska tillhörighet att göra.
 • En anställd nekas en befordran och det har med hens sexuella läggning att göra.
 • En doktorand får inte fortsätta sin tjänst efter föräldraledighet.

Indirekt diskriminering

En regel eller rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer utifrån en specifik diskrimineringsgrund. Exempel på indirekt diskriminering:

 • En arbetsgivare har längdkrav för anställning som missgynnar särskilt kvinnor och personer ur vissa etniska grupper.
 • En regel införs som förbjuder alla former av huvudbonader när studenter ska använda en viss maskin som missgynnar personer som bär hijab.
 • Ett lärosäte har regler för hur män och kvinnor ska klä sig vid doktorspromotionen som missgynnar personer som har en könsöverskridande identitet eller uttryck.

Bristande tillgänglighet

En person med en funktionsnedsättning missgynnas eftersom ingen har gjort tillgänglighetsåtgärder så att personen kan komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning.

Trakasserier

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. Det kan vara att någon säger något eller har ett beteende som gör att du känner dig ledsen, förolämpad, hotad, eller illa behandlad. De kan ske verbalt, fysiskt och digitalt.

Trakasserier är ett beteende som är ovälkommet av den som utsätts för dem. Samma beteende kan uppfattas som trakasserier av en person medan en annan person inte blir illa berörd. Det behöver inte finnas en intention att förolämpa eller behandla någon illa för att det ska vara trakasserier. Exempel på trakasserier:

 • Att förlöjliga eller skämta om en person eller grupp utifrån sexuell läggning.
 • Att säga nedvärderande kommentarer om en person eller grupp utifrån etniskt ursprung.
 • Att uppmärksamma en persons funktionsnedsättning inför andra på ett sätt som hen tycker är negativt.
 • Att osynliggöra eller använda andra härskartekniker mot en person på grund av ålder. 

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är beteenden av sexuell natur som är oönskat av den som utsätts. Alla kan utsättas för sexuella trakasserier, vilken könsidentitet du har eller din sexuella läggning spelar ingen roll. Exempel på sexuella trakasserier:

 • Att titta på eller vissla till en person, på ett sätt som hen tycker är obehagligt.
 • Att kommentera en persons kropp, på ett sätt som hen tycker är obehagligt.
 • Att ta på en person, på ett sätt som hen tycker är obehagligt.
 • Att kalla en person för något som har med sex att göra, och som hen inte tycker känns bra.
 • Att ge en person sexuella förslag, som hen inte vill ha.
 • Att sprida rykten om en person, som handlar om sex eller kropp.
 • Att skicka meddelanden, bilder eller filmer som har med sex att göra, som personen inte vill ha.
 • Att sprida bilder på en person, som inte vill det.
Två manniskor som pratar utomhus

Arbetsmiljölagen

Chalmers arbetar på flera olika sätt för att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden. Organisatorisk arbetsmiljö är de villkor och förutsättningar för arbetet som påverkas av ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, krav, resurser och ansvar. Social arbetsmiljö är de villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från andra runt omkring.

Vad är diskriminering?

Läs mer om vad diskriminering är på diskrimineringsombudsmannens (DO) hemsida.

(Öppnas i ny flik)

Kränkande särbehandling och mobbning

Läs mer om kränkande särbehandling och mobbning på Arbetsmiljöverkets hemsida.

(Öppnas i ny flik)