Trygg på Chalmers

Bild 1 av 1
Studenter som sitter inomhus

Trygg på Chalmers är där du som student kan lära dig mer om vad trakasserier och sexuella trakasserier är och rapportera oönskat beteende, antingen om du har upplevt det själv eller har bevittnat det.

Du som student eller besökare ska känna dig trygg på våra campus. Vi är varandras studie- och arbetsmiljö och därför har vi tillsammans ansvar för att skapa ett lärosäte vi är stolta över och där vi trivs. Våra campus ska vara fria från diskriminering, trakasserier och och kränkande särbehandling. För att uppnå det behöver alla vara med.

Mellan den 15/6 - 15/8 har Trygg på Chalmers sommarstängt! Du kan fortfarande skicka in en anmälan under denna perioden, men vi kommer inte hantera den förrän efter den 15/8. 

Rapportera en händelse

Om du har upplevt något som du inte är okej med på vårt Campus ska du säga ifrån och berätta om det för oss.

Prata med någon

Många som har blivit utsatta för diskriminering eller andra kränkningar mår dåligt av det, och kan behöva stöd för att må bättre. Det är viktigt att berätta om det sker något obehagligt i vår arbetsmiljö.

Vad lagen säger

​Chalmers har nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Det grundar sig i diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.

Vad du kan göra

Det är du som blir utsatt som avgör vad som är oönskat eller obehagligt för dig. Om du känner dig illa behandlad eller bemött, lita på din känsla och berätta om det.

FAQ - vanliga frågor

Kan jag rapportera anonymt?

Ja. Du kan rapportera till oss anonymt, skillnaden blir vilken typ av åtgärder som högskolan kan göra. Anonyma rapporter användas som underlag i Chalmers förebyggande arbete och kan leda till generella åtgärder. För att göra åtgärder som riktar sig mot en specifik person måste vi kunna göra en utredning och då behöver vi dina kontaktuppgifter, så vi kan prata med dig om det som hänt.

Vem blir inblandad i en utredning?

Det beror på typen av händelse, om det är mellan studenter, mellan student och anställd eller mellan anställda. Anmälningsförfarandet för studenter är via Trygg på Chalmers och för anställda via IA-systemet. För anställda är det närmaste chef som ansvarar för utredningen. Anmälningar som inkommer via Trygg på Chalmers hanteras av ett utredningsteam bestående av personal från högskolan och representanter från Kåren genom sociala enhetens ordförande (SO). Gällande ärenden studenter emellan, eller student och anställd så kommer de personer som utreder ett ärende inte ha någon koppling till det program, institution eller sektion där händelsen ägt rum.

Hur får jag veta om jag är anmäld?

Du som blivit anmäld får information om det av en utredare, din chef eller programansvarig. Du blir kallad till ett samtal där du får ge din syn på situationen. Om du vill får du ha med dig en facklig företrädare eller annan person som du har förtroende för som stöd.

Vad gör jag om jag anser att rapporten om mig inte är sann?

Chalmers är skyldiga att skapa sig en egen bild av vad som har inträffat. Att två personer upplever en situation olika är vanligt. Du får alltid möjligheten att lämna din version av det som har hänt. En utredning finns till för båda parters trygghet.

Måste jag träffa den som utsatt mig eller anmält mig?

Det är i första hand den person som blivit utsatt som bestämmer om hen vill träffa den som blivit rapporterad, i samband med utredningen. I vissa ärenden, till exempel om en händelse ska tas upp i Disciplinnämnden, kan personerna behöva vistas i samma rum.

Vad händer om jag som anmält vill avbryta utredningen?

Om du inte vill medverka i utredningen kan vi inte tvinga dig. Eftersom det är viktigt för hur den här typen av problem hanteras är det bra om du orkar medverka, vi kommer att stödja dig så gott vi kan under utredningen. Pekar din rapport på någon som behöver hanteras kommer vi att försöka göra det oavsett om du medverkar eller inte. Viktigt att veta är att det är förbjudet i lag att utsätta dig som har berättat om trakasserier, eller på annat sätt medverkat i en utredning, för bestraffning av något slag (repressalier) under eller efter utredningen. 

Vilket stöd kan jag få?

Oavsett om du har rapporterat en händelse eller blivit rapporterad kommer du erbjudas stöd.

Under utredningssamtal får du ha med dig någon som du har förtroende för som stöd. Du kommer att erbjudas en samtalskontakt via studievägledare, studenthälsovården eller företagshälsovården. Det går även att vända sig direkt till dem för individuella stödsamtal. Fler åtgärder kan sättas in för att öka din trygghet som du kan diskutera med utredare eller annan involverad anställd du har förtroende för.

Om jag blir utsatt av någon från Chalmers efter skol- eller arbetstid?

Om du som student eller anställd på Chalmers blir utsatt av en annan student eller anställd, så ska du rapportera det till oss oavsett om det skett på skol- eller arbetstid eller inte. Detta gäller även saker som sker på praktik, konferens eller när du på annat sätt representerar högskolan. Om händelsen inte ligger under Chalmers arbetsmiljöansvar hjälper vi dig att få kontakt med dem som har ansvar för att utreda händelsen.

Vad händer om jag som student går direkt till kåren?

Ärenden som rapporteras direkt till studentkåren och är interna tas omhand internt. Primärt är det sociala enhetens ordförande (SO) som ansvarar för incidenthantering. Vid större händelser samlas en incidentgrupp, vanligen bestående av vice kårordförande och eventuell relevant person baserat på ärendet. Om händelsen anses vara relevant för högskolan så kontaktar SO Chalmers utredningsteam.

Vad händer när utredningen är klar?

Efter en utredning lämnar utredaren en bedömning och föreslår eventuella åtgärder som chef eller programansvarig beslutar om. Du får läsa bedömningen och får komplettera eller förtydliga de delar som handlar om det du har sagt.