Ledningsgruppen vid industri- och materialvetenskap

Institutionen för industri- och materialvetenskaps ledningsgrupp träffas en gång i månaden vid protokollförda möten. Till grund för arbetet på institutionen ligger verksamhetsplaneringen med dess prioriterade delmål. Styrning och uppföljning omfattar såväl ekonomi som Chalmers och institutionens mål inom forskning, utbildning, nyttiggörande och den interna miljön. Prefekten ansvarar för institutionernas operativa ledning.