Polymera material och kompositer

Bild 1 av 1
Polymer lab

Utmärkande för området materialvetenskap är sökandet efter användbara samband mellan materialets struktur (på olika nivåer) och dess egenskaper. I fallet polymera material kommer den valda bearbetningstekniken att ha en synnerligen stark inverkan på materialets struktur och därmed dess prestationsförmåga i en viss applikation.

Dessa utgångspunkter utgör tillsammans basen för verksamheten inom forskargruppen ”Polymera material och kompositer”. Forskningen har ofta en påtaglig tvärvetenskaplig karaktär och spänner över både grundläggande och mer tillämpade frågeställningar. Vi strävar efter att vara en nationellt ledande forskargrupp inom området fysikaliska egenskaper och bearbetning av polymera material och kompositer.

 

Forskningsaktiviteterna innefattar i vid bemärkelse:

  • Inverkan av bearbetningen på egenskaperna hos polymerbaserade komponenter, inkluderat effekter av polymersmältans reologiska egenskaper. Speciellt beaktas här ytegenskaper och utseende.

  • Utveckling av nya/förbättrade kompositmaterial, inklusive nanokompositer, samt motsvarande tillverkningstekniker.

  • Klarlägga möjliga sätt att bearbeta och använda polymera material baserade på icke-fossila råvaror och återvunnet material. Fastställa kvalitetsstatus och långtidsegenskaper hos sådana system är i sammanhanget synnerligen viktigt.

 

Våra specifika mål kan sammanfattas på följande sätt:

  • Att vidare utvidga den vetenskapliga plattformen för utveckling av nya eller förbättrade material och tillverkningsprocesser inom polymerområdet tillsammans med andra delar av det akademiska samhället och med olika industriparter.

  • Att utbilda studenter (både grundläggande nivå och forskarnivå) som kan ta en aktiv del i eller leda utvecklingsarbete som involverar avancerade material och deras bearbetning.

  • Att spela en aktiv roll i utvecklingen av det globala teknikvetenskapliga samhället och därmed utgöra en attraktiv samarbetspartner inom projekt av högsta internationella kvalitet.

 
Området materialvetenskap är av naturen tvärvetenskapligt och tillämpningar finns inom vitt skilda delar av industrin, exempelvis fordonsindustrin, byggsektorn, kemisk industri, elektrotekniska applikationer samt papper och massa. Flertalet av våra projekt genomförs i nära samverkan med andra universitet och industri, både nationellt och internationellt. Exempel på specifika projekt är styrning av ytstruktur för förbättrade optiska egenskaper, förstärkning av termoplaster med cellulosafibrer, bearbetning av termoplastisk stärkelse och liknande biobaserade material, förbättrade funktionella egenskaper hos kompositer med kolnanorör etc.