alme_Lars_Almefelt

Lars Almefelt

  • Viceprefekt, Industri- och materialvetenskap
  • Universitetslektor, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap
0

Metodik för produktinnovation utgör kärnan i min undervisning och forskning. Jämte detta har jag specifik kunskap om kravhantering, i synnerhet om kravens roll i innovationsprocessen. Mitt arbete avser typiskt produkter som integrerar flera olika teknologislag och inte sällan innehåller mekanik, mjukvara och tjänster.
Jag deltar ofta i multi-disciplinära forskningsprojekt som involverar många aktörer och kunskapsområden. Forskningen adresserar teman såsom Kravbalansering och konceptsyntes, Metodik för tjänsteinnovation, Multi-disciplinär produktinnovation och Konstruktion för produktens livscykel.