Geometrisäkring och robust konstruktion

Bild 1 av 1
Smartpad i fabrik

​Forskningsområdet Geometrisäkring och robust konstruktion fokuserar på hela framtagningsprocessen, från koncept till produktion. Forskargruppens kärnkompetenser är inom utformning och analysering av montering, robust konstruktion, variationssimulering, toleransanalys, visualisering, statistisk processtyrning, mätberedning samt datorstödd konstruktion.

Geometrisäkring är den uppsättning aktiviteter som syftar till att minimera effekten av geometrisk variation i slutprodukten. Forskningsgruppen Geometrisäkring och robust konstruktion arbetar i alla faser av produktframtagningen:

I konceptfasen utvecklas produkten och produktionskoncepten. I denna fas optimeras koncepten med avseende på robusthet i positioneringssystemet och verifieras mot ett förmodat produktionssystem genom statistisk toleransanalys. Produktens visuella utseende optimeras och produkttoleranser allokeras ner till detaljnivå med hjälp av variationssimulering och känslighetsanalys.

I beredningsfasen testas och verifieras produkten och produktionssystemet fysiskt. Justeringar görs i både produkten och produktionssystemet för att rätta till fel och förbereda för full produktion. I denna fas sker förberedelser för mätning och off-line programmering av koordinatmätmaskiner och skanningsutrustning. Mätberedning och optimering av mätpunkter stöds genom användningen av statistisk klusteranalys.

I produktionsfasen är produkten i full produktion. Fokus i denna fas ligger på hur man använder mätdata för att kontrollera produktionen och för att upptäcka och korrigera fel. På senare tid har simuleringsmodeller, utvecklade för toleransanalys i konceptfasen, matats med realtidsdata för att fungera som digitala tvillingar. Här har parvis matchning, automatisk fixturjustering och sekvensoptimering för sammanfogning visat sig minska geometrisk variation med upp till 50 %.

Forskargruppen

Samuel Lorin, PhD, FCC
Cristoffer Cromvik, PhD, FCC
Mikael Rosenqvist, PhD student
Marx Raghu Raja, PhD Student
Björn Lindau, industrial PhD student (VCC)

 

PhD alumner från Geometrisäkring och robust konstruktion