Forskning vid Industri- och materialvetenskap

Institutionen för industri- och materialvetenskap (IMS) besitter unik kompetens inom: människa-teknikinteraktion, form och funktion, modellering och simulering, produktutveckling, material, produktion samt inom samspelet mellan dessa områden. I forskningen utvecklas den industriella processen från behov till färdig produkt, samtidigt som ett mervärde skapas.

Genom att kompetens längs hela kedjan är förenad utmärker institutionen sig såväl nationellt som internationellt. Här samlas internationellt konkurrenskraftiga forskare, i dynamiska och framstående forskningsmiljöer samt i nationella och internationella forskningsnätverk i samverkan med industri och samhälle. Vår undervisning syftar till att utbilda ingenjörer med kapacitet att bidra till de teknologiska skiften som krävs för att tillfredsställa samhällets behov av omställning.

Våra forskningsprojekt och publikationer finns i databasen Chalmers Research: 
https://research.chalmers.se/organisation/industri-och-materialvetenskap/

Forskningsavdelningar

Institutionen för industri- och materialvetenskap är organiserad i sex forskningsavdelningar. Inom varje avdelning finns det forskargrupper eller profilområden.

Design & Human Factors

Visionen för avdelningen är att en dag ska alla produkter, tjänster och arbetsplatser utformas för att möjliggöra att människor kan leva och arbeta på ett meningsfullt och hållbart sätt.

Produktutveckling

Forskningen bidrar med nya metoder och verktyg för virtuell plattformsbaserad utveckling av hållbara och robusta produkter samt produktutvecklingsprocesser i ett livscykelperspektiv.

Material- och beräkningsmekanik

Forskar inom materialmekanik, beräkningsmekanik och strukturmekanik.

Konstruktionsmaterial

Tyngdpunkten ligger på relationen mellan tekniska materials mikrostrukturella uppbyggnad och deras mekaniska egenskaper.

Material och tillverkning

Täcker hela kedjan från materialdesign, materialsyntes, och karakterisering till maskinbearbetning av främst metaller. Vi använder en rad olika tekniker - pulvermetallurgi, plätering, additiv tillverkning och materialavverkning - och en rad avancerade karakteriseringstekniker.

Produktionssystem

Arbetar med hållbarhet och konkurrenskraft för industriella produktionssystem. Området är systemorienterat och kräver kunskap om både systemets helhet och dess systemkomponenter, såsom människor, automation och processer.