Forskning vid Industri- och materialvetenskap

Institutionen för industri- och materialvetenskap (IMS) besitter unik kompetens inom: människa-teknikinteraktion, form och funktion, modellering och simulering, produktutveckling, material, produktion samt inom samspelet mellan dessa områden. I forskningen utvecklas den industriella processen från behov till färdig produkt, samtidigt som ett mervärde skapas.

Genom att kompetens längs hela kedjan är förenad utmärker institutionen sig såväl nationellt som internationellt. Här samlas internationellt konkurrenskraftiga forskare, i dynamiska och framstående forskningsmiljöer samt i nationella och internationella forskningsnätverk i samverkan med industri och samhälle. Vår undervisning syftar till att utbilda ingenjörer med kapacitet att bidra till de teknologiska skiften som krävs för att tillfredsställa samhällets behov av omställning.

Våra forskningsprojekt och publikationer finns i databasen Chalmers Research: 
https://research.chalmers.se/organisation/industri-och-materialvetenskap/

Forskningsavdelningar

Institutionen för industri- och materialvetenskap är organiserad i sex forskningsavdelningar. Inom varje avdelning finns det forskargrupper eller profilområden.

Arbetsplats 1920X1080px
Design & Human Factors

Visionen för avdelningen är att en dag ska alla produkter, tjänster och arbetsplatser utformas för att möjliggöra att mä...

Flygmotor 1920X1080px
Produktutveckling

Forskningen bidrar med nya metoder och verktyg för virtuell plattformsbaserad utveckling av hållbara och robusta produkt...

Mob 8323B 1920X1080
Material- och beräkningsmekanik

Forskar inom materialmekanik, beräkningsmekanik och strukturmekanik.

Konstruktionsmaterial 1920X1080px
Konstruktionsmaterial

Tyngdpunkten ligger på relationen mellan tekniska materials mikrostrukturella uppbyggnad och deras mekaniska egenskaper....

Xps 1920X1080px
Material och tillverkning

Täcker hela kedjan från materialdesign, materialsyntes, och karakterisering till maskinbearbetning av främst metaller....

Produktionssystem 1920X1080px
Produktionssystem

Arbetar med hållbarhet och konkurrenskraft för industriella produktionssystem. Området är systemorienterat och kräver ku...