Usability lab

Bild 1 av 1
Usability lab

Usability-labbet ger möjlighet till systematiska studier av exempelvis samspelet mellan människa och datorgränssnitt. Forskningen rör främst olika frågeställningar kring människa-maskin-interaktion (MMI) och utformning av användargränssnitt.

Användbarhet - en konkurrensfördel

Traditionella konkurrensfördelar i termer av funktionalitet, tillförlitlighet och pris anses delvis ha ersatts, delvis kompletterats med värden som komfort, tillfredsställelse och användbarhet. Användbarhet och användarvänlighet blir därmed allt viktigare för företagen på en hårdnande marknad.

 

Vad är användbarhet?

Användarvänlighet används ofta för att beskriva den kvalitet som innebär att vi förstår hur vi ska hantera en produkt. Användbarhet är ett vidare begrepp som omfattar såväl funktionalitet som upplevelse av produkten. Den internationella standardiseringsorganisationen ISO har definierat användbarhet som "den utsträckning till vilken en specifik användare kan använda en speciell produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse i ett givet användarsammanhang" (ISO 9241-11). Användbarhet är därmed något som uppstår i en användningssituation beroende till exempel på vilken användaren är. Användbarhetsdesign kräver därför kunskap om användaren, om uppgiften och om användningsmiljön.

 

Utvärdering av användbarhet

I användbarhetstester kan en produkt utvärderas med avseende på dess användbarhet och användarvänlighet. Testerna kan användas för att identifiera användarkrav på produkten, för att jämföra en produkt med andra konkurrerande produkter, eller för att värdera olika lösningar redan under utvecklingsarbetet.

Ett användartest innebär att ett antal representativa användare får utföra ett antal uppgifter med hjälp av produkten. Genom att registrera t.ex. tid för genomförandet av en uppgift eller antal misstag som användaren gjort kan resultatet beskrivas också i siffror. Också användarens synpunkter är dock viktiga. Detta innebär att man kan göra en objektiv jämförelse mellan olika designlösningar. Efter testet får de medverkande besvara ett antal frågor. På så sätt fångas dessutom upp t.ex. användarnas förslag till förändringar.

Resultatet från ett användartest blir till exempel beskrivningar av problem och problemens orsaker samt förslag till åtgärder för förbättring. Hela utvärderingen dokumenteras normalt med hjälp av video.

 

Exempel på uppdrag

Labbet har använts bl.a. för att utvärdera användargränssnitt för olika typer av Internettjänster, användargränssnitten hos olika vitvaror samt utformningen av manualer och bruksanvisningar. Bland uppdragsgivarna återfinns till exempel Trafikkontoret i Göteborg, Electrolux, Saab-Scania och Samtrafiken AB.

 

Forskning och verksamhet

Verksamheten i Usability- labbet, eller Användbarhetslabbet, omfattar forskning, uppdragsforskning, uppdrag och utbildning. Forskningen rör främst olika frågeställningar kring MMI - eller människa-maskin-interaktion - och utformning av användargränssnitt.

 

Utomstående uppdrag

Labbet åtar sig uppdrag från företag och organisationer som vill utvärdera sina befintliga produkter eller produkter under utveckling med avseende på användbarhet och användarvänlighet. Det kan t.ex. handla om konsumentprodukter, medicinsk-teknisk utrustning, kommunikationsutrustning, web-platser eller manualer.

 

Utbildningsverksamhet

Labbet används även i utbildningsverksamhet. Deltagarna får möjlighet att utveckla sin kunskap om systematiska metoder för att studera samspelet människa-teknik. Ett exempel där labbet används är kursen Usability - metoder och verktyg. Labbet används också i ett stort antal examensarbeten.

 

Projekt

Exempel på projekt där användbarhetslabbet utnyttjats är:

  • Utvärdering av webbplats för kollektivtrafikinformation ur ett användbarhetsperspektiv.
  • Jämförelse mellan olika modaliteter (tal, text resp. kombination av tal och text) för realtidsinformation till resenärer.
  • Utvärdering av grafiska gränssnitt för medicinsk-teknisk utrustning
  • Utvärdering av manualer till vitvaror (kyl/frys, spis, ugn)
  • Jämförelse mellan komfortegenskaperna hos olika bilstolar

Kontakt

Lars-Ola Bligård
  • Forskare, Design & Human Factors, Industri- och materialvetenskap