Yt- och mikrostrukturteknik

​Forskningen är inriktad mot områden som pulverteknologi, nanomaterial (nanopulver, keram- och polymerbaserade nanokompositer, tunnfilmer och nanokristallina volymmaterial), material för mikroelektroniktillämpningar liksom processtekniker vid materialframställning. 

Materialkarakterisering och egenskapsbestämning görs med en omfattande utrustningspark omfattande bl a röntgen- och elektronspektroskopi (XPS och AES), analytisk transmissionselektronmikroskopi (TEM) med anslutande tekniker som röntgenspektrometri (EDS), elektronenergiförlustavbildning (EELS) och elektronspektroskopisk avbildning (ESI). Vidare ingår svepelektronmikroskopi (SEM) och röntgendiffraktion (XRD). En speciell tyngdpunkt ligger på SEM-baserad elektronbakåtspridning (EBSD), som möjliggör lokal texturanalys och global texturbeskrivning. För högupplösande ytkemisk analys används ett svepauger-instrument.