Grundutbildning vid Industri- och materialvetenskap

Bild 1 av 1
Studenter

Institutionen för industri- och materialvetenskap har drygt 120 kurser inom Chalmers utbildningar på grund- och avancerad nivå. Vi ger kurser inom ett brett ämnesområde som täcker digitalisering, simulering och visualisering, hållbarhet, produktutveckling, datorstödd konstruktion (CAD), maskinelement, design, human factors engeneering, mekanik, hållfasthetslära, materialteknik, tillverkningsteknik, produktionssystem, automatisering, robotteknik, och underhåll.

Annonserade examensarbeten

Lediga examensarbeten

 

Vetenskaplig bas och ​​engagem​ang

Entusiasmen för att undervisa är stor bland lärarna på Institutionen för industri- och materialvetenskap som delar med sig av sin vetenskapliga spetskompetens kombinerad med omfattande industriellt samarbete. Detta är något som återspeglas i att kurserna är tillämpningsnära och ofta har laborativa liksom simulerande inslag. Den tillämpade forskning som sker vid institutionen gör att avancerad och modern utrustning står till studenternas förfogande även i grundkurser. I våra kurser lär man sig också att använda “state-of-the-art” programvaror för modellering och simulering.

Utmanande vision

Miljö- och klimathoten i vår värld påminner oss idag om att det är angeläget att få tillstånd innovation och nytänkande i företagens produktframtagningsprocess. Vår förväntnings-horisont rymmer därför att designers, produktutvecklare, beräkningsingenjörer och produktionsingenjörer tillsammans skall förmå att utveckla nya metoder och arbetssätt som befrämjar en ansvarskännande och mer holistiskt och långsiktigt hållbar produktframtagningsprocess.

Vårt mål är att utbilda kunniga ingenjörer som är kapabla att göra denna skillnad. Att utbilda ingenjörer med kapacitet att bidra till de teknologiska skiften som krävs för att tillfredsställa samhällets behov av omställning.

Pedagogik

Vi lägger inte bara stor vikt vid det vetenskapliga kunskapsinnehållet i våra kurser utan även det pedagogiska genomförandet. Lärare deltar aktivt i olika pedagogiska kompetensutvecklande kurser och projekt. Utveckling och genomförande av kurser sker i linje med idéerna från CDIO-projektet. CDIO står för ”Conceive, Design, Implement, Operate” och det är egentligen en beskrivning av produkters livscykel. Från att identifiera behov av en produkt, till att planera vad som ska utvecklas, till att tillverka, marknadsföra, underhålla och så småningom avlägsna produkten. De flesta ingenjörer har ofta en specialiserad roll i någon del av den processen. Man arbetar som konstruktör, beredare, programmerare etc. Men för att vara en bra ingenjör måste man kunna samarbeta med personer utmed hela produktlivscykeln. Att ha förståelsen för att de beslut som jag tar kan ha konsekvenser för andra samt hur man bäst kan hjälpa till, förklarar Johan Malmqvist, professor på Chalmers som var med och startade CDIO och som idag är co-director för CDIO-organisationen​.

Förändringsinriktat i samverkan med externa aktörer

Utmärkande för våra kurser är att de ges i nära samverkan med företag och samhälle med syftet att förbereda studenterna i sin framtida ingenjörsroll. Vi vill att de i sin framtida ingenjörsroll ska kunna verka som drivkraft för en hållbar framtid. Vi delar Chalmers målbild det vill säga att vi ska ge studenterna en användbar och efterfrågad kompetens vilken ger dem möjlighet att verka i Sverige och internationellt för ett hållbart samhälle.

Nöjdare studenter

Kontinuerlig utveckling av IMS:s kurser lyhört sker i samarbete med studentrepresentanter i den kursvärderingsprocess som obligatoriskt äger rum efter varje kurstillfälle.

IMS ger kurser inom programmen:

Högskoleingenjör 180 hp:

 • ​Maskinteknik​
 • Design och produktutveckling
 • Mekatronik​
 • Samhällsbyggnadsteknik

Civilingenjör 300 hp:

 • Maskinteknik
 • Teknisk Design
 • Automation och mekatronik
 • Samhällsbyggnadsteknik​

Master 120 hp:

 • Industrial Design Engineering
 • Product Development
 • Production Engineering
 • Materials engineering
 • Applied mechanics

Kontaktinformation

Lars Almefelt
 • Universitetslektor, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap