Cirkuläritet och hållbar produktanvändning

Profilområdet Cirkuläritet och Hållbar Produktanvändning behandlar hur produkter, tjänster och system kan utformas för att möjliggöra och stödja människor att leva mer hållbart.

Profilområdet engagerar forskare som studerar teman så som produktcirkuläritet, avfallshantering, energianvändning i hushåll, och persontransporter. Genom utforskande och preskriptiva studier vill vi bidra till ny kunskap med målsättningen att alla designlösningar ska underlätta cirkuläritet och vara hållbara att använda.

Forskningen som genomförs inom profilområdet syftar till att öka kunskapen om hur produkter och tjänster kan utformas så att de bättre kan stödja ett hållbart vardagsliv. Studier genomförs för att utforska hur människor använder produkter och tjänster idag; för att identifiera de miljömässiga och social konsekvenser som kan associeras med specifika produkter och tjänster; för att testa och utvärdera nya produkter och tjänster; och för att identifiera möjligheter för nya och hållbara produkter och tjänster.

 

Hållbarhetsmål

Forskningen adresserar flera av de globala mål som satts upp av FN för att reducera de negativa miljömässiga och sociala konsekvensersom associeras med dagens konsumtion av produkter och tjänster. Det centrala målet är Mål 12 – Hållbar Konsumtion och Produktion – vilket behandlar hur ekonomisk tillväxt kan frikopplas från resursanvändning genom förändringar både vad gäller hur företag bedriver sina verksamheter och hur konsumenter agerar i vardagen.Specifika forskningsstudier är också kopplade till flera av de andra globala målen, såsom Mål 7 – Hållbar Energi för Alla, Mål 9 – Hållbar Industri, Innovationer och Infrastruktur, och Mål 11 – Hållbara Städer och Samhällen.

 

Forskningsteman

Ett antal olika teman kopplade till cirkuläritet och hållbar produktanvändning adresseras, inklusive cirkulär konsumtion, cirkulation av material, och energianvändning och hantering av energisystem i hemmet.

Cirkulär konsumtion

Möjligheter att stödja cirkulation av produkter utforskas vanligtvis från produktions- och affärsmodellsperspektiv men kan också utforskas genom att ta människors konsumtionsprocesser som utgångspunkt. Genom att studera hur människor införskaffar, använder och avyttrar (åter)använda produkter kan vi skapa en bättre förståelse för vad det innebär för människor att konsumera cirkulärt i vardagen. Med en förståelse för vad cirkulär konsumtion innebär blir det lättare att identifiera nya designmöjligheter som kan göra att överlämning av produkter från en användare till nästa blir både smidigare och mer fördelaktigt. I forskningsprojekt Cirkuläritet från ett användarperspektiv tog vi fram ett antal designverktyg för att stödja designers att utforska nya möjligheter att designa för cirkulär konsumtion. Verktygslådan finns tillgänglig via vår externa websida Use2Use. Verktygen kommer nu genom forskningsprojektet Design för Cirkulär Konsumtion spridas och testas tillsammans med industripartners för att utreda hur de kan implementeras i företags utvecklingsprocesser och vilka potentiella effekter de kan ha.

Cirkulation av material

Ett viktigt forskningstema på avdelningen sedan början av 1980-talet är att utforska de möjligheter som finns med att samla in avfall som genereras i hushåll och kommuner för återanvändning och återvinning. Avfallshantering och sortering av biologiskt avfall och material för återvinning har undersökts i ett antal studier genom åren. I våra forskningsprojekt Kvartersnära minikretsloppsparker och återbrukscentraler, CURE, och Avfall till Design, har vi utforskat potentialen med återanvändning av kasserat material vid design och tillverkning av nya produkter.

Energianvändning och hantering av energisystem i hemmet

Att utforska möjligheter att stödja energibesparing har varit ett annat viktigt tema på avdelningen sedan mitten på 1980-talet. Studier har genomförts för att studera människors användning av energi och för att utvärdera effekterna av att erbjuda människor feedback på deras energianvändning genom till exempel traditionella fakturor, text-TV, webbsidor, och mobilappar. Vi har medverkat i utvecklingen och utvärderingen av Ero – ett nytt sätt att organisera energianvändning. Ero erbjuder hushåll en översikt över sin energianvändning och relaterar den till tillgängliga energislag. Utöver detta gör Ero det också möjligt och enkelt att sätta på, stänga av och schemalägga när produkter ska användas. I ett annat forskningsprojekt, Social Energy, har vi varit delaktiga i utvecklingen och utvärderingen av ett digitalt IoT-baserat system för realtidsmätning av energianvändning och specificering av energibesparingsåtgärder i samarbete med Eliq som har vunnit flera priser inklusive the Energy Monitoring Solution of the Year Award 2017. Just nu drivs forskningsprojektet Design för en energiresilient vardag där vi utforskar hur vardagslivet och de produkter vi använder kan bli mer motståndskraftiga mot störningar i energisystemet.

Teoretisk grund

De teoretiska grunderna för forskningen inom detta profilområde hämtar vi från olika discipliner då de kombinerar designteori med teorier från samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap. Forskningen använder sig inte bara av existerande teorier utan syftar till att bidra till ny kunskap och bygga nya teorier. Till exempel genomförs forskning för att undersöka likheter och skillnader med att ta beteenden, aktiviteter eller praktiker som utgångspunkt för att förstå varför människor agerar som de gör i vardagslivet och för att utforska hur nya lösningar kan utformas för att bidra till hållbara förändringar.

 

Expertisområden

  • Cirkulär design
  • Design för ett hållbart vardagsliv
  • Design för hållbara beteenden
  • Hållbar design
  • Nudging

Forskargruppen