Maritim miljövetenskap

Bild 1 av 4
Genrebild hav
olja i havet
Från studie av miljövänliga respektive kopparbaserade båtbottenfärger
vrak

​Maritim miljövetenskap arbetar med olika aspekter av sjöfartens miljöpåverkan som resulterar i beslutsunderlag för både maritima aktörer och myndigheter. Forskningen är oftast tvärvetenskaplig och bedrivs inom områden som framtida marina bränslen och energieffektivisering, utsläpp från fartyg till luft och vatten med fokus på riskbedömningar och reduceringsmöjligheter för skrubbervatten, skrovpåväxt och antifouling samt oljeläckage från vrak.​

Energi- och miljösystemanalys

Forskningen utvärderar rollen av olika energibärare i energisystemet utifrån energisystemmodellering och miljösystemanalys. Fokus ligger på transportsektorn, men övriga delar av energisystemet inkluderas också med fokus på hur dessa påverkar förutsättningarna för olika framtida energibärare i transportsektorn.

Samlad bedömning av sjöfartens miljöpåverkan

Fartyg ger upphov till en rad olika typer av miljöpåverkan såsom utsläpp till luft och vatten från olika ombordsystem, avgaser från förbränningsmotorer, giftiga ämnen från båtbottenfärger, grå-, svart- (avlopps-), ballast- kyl-, läns- och skrubbervatten, tankrengöringsrester, propellerhylsolja och fast avfall såsom matrester. Utöver utsläpp ger fartygen också upphov till olika typer av energiförorening, som undervattensbuller från motor och propeller, ekolod, artificiellt ljus, samt turbulent energi i kölvattnet. Andra typer av direkt och indirekt miljöpåverkan kopplad till sjöfart inkluderar erosion från svallvågor, fysisk störning av havsbotten vid ankring, muddring och dumping av muddermassor från hamnar och farleder, och spridning av främmande arter. För att kunna utvärdera sjöfartens miljöpåverkan behöver samtliga typer av påverkan, från samtliga fartyg som opererar i ett område inkluderas i bedömningen.

Påväxt- och antifoulingforskning

Påväxt är ett stort problem för många maritima sektorer inklusive sjöfart- och fritidsbåtssektorn. Forskare vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper arbetar med påväxt och antifoulingstrategier. Läs mer här: Påväxt- och antifoulingforskning.

Miljöpåverkan av skrubberteknik

En så kallad skrubber används ombord på fartyg för att rena avgaserna från främst försurande svaveloxider. Forskare vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper har sedan 2007 arbetat i en rad projekt med att utvärdera skrubbertekniken ur ett helhetsperspektiv. Läs mer här: Sea water scrubber

Miljöfarliga vrak och dumpningsområden

Miljöfarliga vrak är ett problem såväl i Sverige, som i resten av världen. Chalmers vrakgrupp består av forskare med spetskompetens inom riskhantering, marin biogeokemi, ekotoxikologi och maritim miljövetenskap. Arbetet omfattar såväl riskbedömning av miljöfarliga vrak som dumpningsområden för kemiska stridsmedel. Läs mer här: Miljöfarliga vrak.

Medierapportering om forskning från maritim miljövetenskap

Miljövänlig båtbottenfärg mest effektiv mot påväxt

​Utsläpp från kopparbaserade båtbottenfärger är ett välkänt miljöproblem. Hela 40 procent av tillförseln av koppar till Östersjön kommer därifrån. Detta sker helt i onödan, visar en ny studie från Chalmers. När forskarna jämförde kopparbaserad båtbottenfärg med giftfri silikonbaserad färg visade det sig att det miljövänliga alternativet var bäst på att hålla påväxten borta.​

Stora utsläpp från fartygs avgasrening

Östersjön räknas som ett av världens mest förorenade hav. Nu avslöjar forskning från Chalmers en relativt okänd miljöbov i sammanhanget. En ny studie visar att det vatten som släpps ut från fartygens avgasreningssystem, den så kallade skrubbern, står för upp till nio procent av vissa cancerframkallande och miljöskadliga ämnen som släpps ut i Östersjön. Det är betydligt mer än vad som tidigare varit känt. Sedan studien genomfördes har antalet fartyg med skrubbrar dessutom mer än tredubblats.