Nautiska studier

Bild 1 av 1
Sjöfartssimulator

Enheten Nautiska studier undervisar inom navigation, sjösäkerhet och ledarskap samt forskar med fokus på användarcentrerad design för att stödja sjöfartsindustrin i dess övergång till ”Smart Shipping”.

Smart shipping

En ökad digitalisering inom sjöfartsbranschen kräver forskning, inte bara av det komplexa sociotekniska systemet, utan även inom områden som utbildning av framtidens operatörer, hantering av Big Data, utveckling av beslutsstödsystem, utveckling av regelstöd samt säkra och effektiva operationella procedurer.