Forskning vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper

Bild 1 av 7
Doktorander vid tavla
Laboratoriet hållbara transport
Bärplan forksning
Forskning inom energiomvandling och framdrivningssystem
Forskning inom fordonsäkerhet
elbil

I princip all forskning som bedrivs vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper delar ett och samma mål – att bidra till omställningen till ett hållbart transportsystem. Vår breda forskningsportfölj är unik och täcker in alla transportformer – bilar, flyg, tåg, lastbilar, fartyg och tåg - och verkar även för att bidra till miljövänlig processteknik och hållbar energiförsörjning. 

För ett hållbart transportsystem och en hållbar energiförsörjning

Vi genomför grundläggande och tillämpad forskning inom alla transportslag för att nå hållbara, säkra och smarta tekniklösningar och accelerera omställningen till ett mer hållbart transportsystem och samhälle. Våra forskningsprojekt tillämpas på vägarna, rälsen, i luften och i vattnet och fokuserar på att bidra till samhällets förmåga att hantera kritiska utmaningar för att nå globala klimat- och hållbarhetsmål.

Vi söker konstant efter nya tekniska lösningar för att öka effektivitet och prestanda inom energiförsörjningen. Med vår forskning inom vätgas, vind- och vågkraft bidrar vi till utvecklingen av förnybara energi- och bränslekällor.

Unik och tvärvetenskaplig forskningsportfölj

Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper innehar en tvärvetenskaplig forskningsportfölj med starka teoretiska och experimentella färdigheter som utövas inom våra sju forskningsavdelningar. Vi kan genomföra unik forskning genom att kombinera fysisk och teoretisk modellering, med hjälp av egna konkurrenskraftiga simulatorer och laboratorier​ och genom tillgång till våra partners infrastrukturer som till exempel Asta Zero​, Revere​, Kristineberg Center for Marine Research and Innovation​ och SSPA Sweden AB​​.

Våra forskningsavdelningar

Dynamik

Vår forskning inom dynamik har under åren kommit att bli en förutsättning för en fungerande järnvägstrafik. Vi har försett järnvägsindustrin med nya, mer kostnadseffektiva och robusta lösningar och därmed gjort tågresan säkrare, billigare och mer bekväm för alla resenärer.

Energiomvandling och framdrivningssystem

Vår forskning fokuserar på att utveckla hållbara framdrivningssystem för fordon på vägarna, för att på så sätt möjliggöra en snabbare övergång till förnybara bränslen, elektrifiering och netto noll-utsläpp.

Fordonssäkerhet

Vår forskning är i huvudsak inriktad mot att minska risken för trafikolyckor och personskador. Våra forskare har tillgång till både experimentella verktyg och beräkningsverktyg för analys av de faktorer som kan bidra till en kollision eller för studier av krockmekaniken hos olika typer av fordon och åkande kopplat till risk för personskador.

Fordonsteknik och autonoma system

Vi forskar inom fordonsanalys och robotik med fokus på övergången till ett hållbart samhälle och transportsystem där fordonssäkerhet, energioptimering och autonoma fordon utgör de viktigaste byggstenarna.

Marin teknik

Forskningen inom marin teknik gör fartygens propellrar tystare och ökar deras livslängd. Vi förbättrar skrovens egenskaper i vattnet, minskar motståndet och gör fartygen mer bränslesnåla - och banar väg för en ökad elektrifiering av fartygstrafiken med mindre klimatpåverkan.

Maritima studier

Vi bedriver forskning inom sjöfart och utbildar morgondagens sjöbefäl, med stort fokus på hållbar utveckling av sjöfarten. ​Vi utforskar även olika aspekter av sjöfartens miljöpåverkan - som resulterar i beslutsunderlag för både maritima aktörer och myndigheter.

Strömningslära

Vi arbetar med numerisk och experimentell forskning för turbulent, inkompressibel och kompressibel en- och flerfasströmning.