Maritima studier

Bild 1 av 4
VR i simulator
havet
sjöbefäl
lasthanteringsstudio

Vid avdelningen Maritima studier bedrivs forskning och undervisning om sjöfart och andra maritima näringar, inklusive dess roll i hela transport- och energisystemet. Vi utbildar morgondagens sjöbefäl, med stort fokus på hållbar utveckling av sjöfarten. 

Forskningsområden

Smart shipping

En ökad digitalisering inom sjöfartsbranschen kräver forskning, inte bara av det komplexa sociotekniska systemet, utan även inom områden som utbildning av framtidens operatörer, hantering av Big Data, utveckling av beslutsstödsystem, utveckling av regelstöd samt säkra och effektiva operationella procedurer.

Energi- och miljösystemanalys

Forskningen utvärderar rollen av olika energibärare i energisystemet utifrån energisystemmodellering och miljösystemanalys. Fokus ligger på transportsektorn, men övriga delar av energisystemet inkluderas också med fokus på hur dessa påverkar förutsättningarna för olika framtida energibärare i transportsektorn.

Samlad bedömning av sjöfartens miljöpåverkan

Fartyg ger upphov till en rad olika typer av miljöpåverkan såsom utsläpp till luft och vatten från olika ombordsystem, avgaser från förbränningsmotorer, giftiga ämnen från båtbottenfärger, grå-, svart- (avlopps-), ballast- kyl-, läns- och skrubbervatten, tankrengöringsrester, propellerhylsolja och fast avfall såsom matrester. Utöver utsläpp ger fartygen också upphov till olika typer av energiförorening, som undervattensbuller från motor och propeller, ekolod, artificiellt ljus, samt turbulent energi i kölvattnet. Andra typer av direkt och indirekt miljöpåverkan kopplad till sjöfart inkluderar erosion från svallvågor, fysisk störning av havsbotten vid ankring, muddring och dumping av muddermassor från hamnar och farleder, och spridning av främmande arter. För att kunna utvärdera sjöfartens miljöpåverkan behöver samtliga typer av påverkan, från samtliga fartyg som opererar i ett område inkluderas i bedömningen.

Antifouling- och påväxtforskning

Påväxt är ett stort problem för många maritima sektorer inklusive sjöfart- och fritidsbåtssektorn. Här kan du läsa mer om hur forskare på institutionen för mekanik och maritma vetenskaper arbetar med strategier rörande antifouling och påväxt. 

Miljöpåverkan av skrubberteknik

En så kallad skrubber används ombord på fartyg för att rena avgaserna från främst försurande svaveloxider. Läs mer om hur forskare vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper arbetar med att utvärdera skrubbertekniken ur ett helhetsperspektiv.

Miljöfarliga vrak och dumpningsområden

Miljöfarliga vrak är ett problem såväl i Sverige som i resten av världen. Chalmers vrakgrupp består av forskare med spetskompetens inom riskhantering, marin biogeokemi, ekotoxikologi och maritim miljövetenskap. Arbetet omfattar såväl riskbedömning av miljöfarliga vrak som dumpningsområden för kemiska stridsmedel. Läs mer om forskarnas arbete med miljöfarliga vrak.

Avdelningen för maritima studier

Avdelningens enheter

Teknisk och maritim ledning

Enheten Teknisk och maritim ledning ägnar sig framförallt åt undervisning inom sjötransportteknik, maskinteknik, logistik, management, juridik, ekonomi, drift- och underhållsteknik. 

Nautiska studier

Enheten Nautiska studier undervisar inom navigation, sjösäkerhet och ledarskap samt forskar med fokus på användarcentrerad design för att stödja sjöfartsindustrin i dess övergång till ”Smart Shipping”.

Maritim miljövetenskap

​Maritim miljövetenskap arbetar med olika aspekter av sjöfartens miljöpåverkan som resulterar i beslutsunderlag för både maritima aktörer och myndigheter.