Järnvägsmekanik

Bild 1 av 2
Spår
Järnvägsspår i skymning

Forskningsområdet järnvägsmekanik är kärnan i kompetenscentret CHARMEC vars forskning fokuserar på den mekaniska interaktionen mellan komponenter i tåg och spår. Forskningen ger bland annat industrin nya, mer kostnadseffektiva och robusta lösningar och mer prisvärda järnvägstransporter och högre driftsäkerhet för passagerare och godstrafik.

Forskningsområdet järnvägsmekanik är kärnan i kompetenscentret CHARMEC. CHARMECs administration sker vid avdelning dynamik.

Den mekaniska interaktionen mellan komponenter i tåg och spår​

CHARMECs forskning fokuserar på den mekaniska interaktionen mellan komponenter i tåg och spår. Forskningen ger industrin nya, mer kostnadseffektiva och robusta lösningar, utöver detta ger forskningen operatörer och infrastrukturhållare bättre verktyg för att köpa in, driva och underhålla järnvägssystemet. För passagerare och godstrafik resulterar detta i mer prisvärda järnvägstransporter och högre driftsäkerhet.

I dagsläget ställer utvecklingen mot tyngre, snabbare, säkrare, kostnadseffektivare och miljövänligare och mer frekventa järnvägstransporter allt högre krav på järnvägssystemen. De fenomen som uppkommer studeras inom centret. Analytiska, numeriska och experimentella metoder utvecklas och tillämpas. Nya material, konstruktioner och styrprocesser undersöks och inverkan av förändrade driftförhållanden kvantifieras. Inom CHARMEC har ett antal metoder och kriterier tagits fram vilka allmänt används i detta arbete.

Minskar järnvägens kostnader och förbättrar tillförlitligheten

Centrets övergripande mål är att möjliggöra en livscykeloptimering av spårkonstruktioner och rullande materiel. En sådan optimering syftar till att minska nedbrytningen av ballast och banvall, öka livslängden hos sliprar och mellanlägg, förbättra spårets stabilitet, reducera nötningen av hjul och räl, motverka materialutmattning, minska vibrations- och bullernivåer samt att utveckla bättre system för drift och övervakning av bromsar, lager, hjul, etc.

En långsiktig forskning och kunskapsuppbyggnad ska minska järnvägens kostnader för produktion, miljö, drift och underhåll samtidigt som säkerhet, tillförlitlighet och transportkvalitet förbättras. Denna utveckling är av allmänt samhällsintresse: Fenomen som CHARMECs forskning fokuserar på står för omkring 60% av underhållskostnaderna för spår och godsvagnar. Detta ger en idé om potentialen för CHARMECs forskning.

Vill du veta mer om området järnvägsmekanik eller om CHARMEC, kontakta Anders Ekberg.