Ledningsgrupp vid Mekanik och maritima vetenskaper

Institutionens ledningsgrupps uppgift är att regelbundet överlägga i frågor av strategisk och operativ natur för den löpande driften. Institutionen leds av prefekten med stöd av proprefekt, viceprefekter, administrativ chef, avdelningschefer, institutionsekonomer, HR-partner och kommunikationspartner. 

Viceprefekt – Ansvarig för forskning och forskarutbildningen

Avdelningschef Energiomvandling och framdrivningssystem (tillförordnad)