Tillämpad matematik och statistik

Bild 1 av 1
Detaljbild på statistik

Inom forskarskolan Tillämpad matematik och statistik får du som doktorand utveckla nya metoder och tillvägagångssätt. Dessa får du tillämpa på både klassiska och nya problem till de nya tillämpningsområden som är centrala för tillämpad matematik.

Inom forskarutbildningen tillämpad matematik och statistik är målet att ge dig som doktorand grundläggande kunskaper inom tillämpad matematik, orientering om aktuella frågeställningar och praktiska användningar samt färdigheter i forskningsmetodik. Du som väljer den här inriktningen kan även ta del av de doktorandprojekt som har sitt ursprung från teknik- och biovetenskapliga tillämpningar och involverar samarbeten med akademiska och industriella partners.
Utbildningen till licentiat syftar till att den studerande självständigt skall kunna delta i forsknings- och utvecklingsarbete. Målet för utbildningen till doktor är att ge förmåga att kritiskt och självständigt planlägga, leda, slutföra och presentera forsknings- och utvecklingsarbete. Läs mer i studieplanen.

Forskarskolan finns vid institutionen för matematiska vetenskaper.

Studieplan

Fastställd av prorektor 2021-08-01, diarienummer MV 2021-0035.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-08-01.

Övergångsbestämmelser: En doktorand som antagits till studieplan i forskarskolan Tillämpad matematik och matematisk statistik kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till studieplan i forskarskolan Tillämpad matematik och matematisk statistik kan dock byta till gällande allmän studieplan i forskarskolan Tillämpad matematik och statistik genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.