Matematisk statistik

Bild 1 av 1
Detailbild på en dator

Är du intresserad av att utveckla ett matematiskt statistiskt tankesätt? Vill du utvecklas till att delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom ämnet? Forskarskolan inom matematisk statistik skulle därför passa dig som aspirerande doktorand.

Här får du utveckla ditt kritiska tänkande, utföra en självständig planläggning, samt leda, slutföra och presentera forsknings- och utvecklingsarbete i matematisk statistik. Forskarutbildningen har även som syfte att ge generella kunskaper i ämnet genom praktiska användningar, fördjupande insikter samt ett statistiskt tankesätt för att lära dig om de olika metoderna inom forskningen. Som doktorand kommer du att delta självständigt i forsknings- och utvecklingsarbete inom området. 

Matematisk statistik innehåller två olika perspektiv: sannolikhetsteori och statistisk inferens. Sannolikhetsteori innebär att modellera slumpmässiga fenomen med matematiska metoder. Statistisk inferens innebär att med hjälp av sannolikhetsteori ta fram metoder som används för att dra slutsatser från insamlade datamängder. Läs mer i studieplanen.

Forskarskolan finns vid institutionen för Matematiska vetenskaper

Studieplan

Fastställd av prorektor 2005-05-17, diarienummer C 2005/604.
Senast reviderad 2021-06-01, diarienummer MV 2021-0034.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-08-01.
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskolan matematisk statistik kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.