Termo- och fluiddynamik

Bild 1 av 1
Detaljbild på två studenter framför en whiteboardtavla

I forskarskolan Termodynamik och fluidmekanik utvecklar du som doktorand dina kunskaper genom både teori och praktiska tillämpningar. I de teoretiska aspekterna handlar det främst om att fördjupa dina kunskaper i turbulensmodellering och flerfasströmning. I de tekniska sammanhangen får du lära dig om värmeöverföring, fordonsaerodynamik, turbomaskiner och förbränningsmotorer.  

Målet med forskarskolan är att ge dig som doktorand en ingående kunskap i strömningslära, turbulens och värmeöverföring med tillhörande tillämpningar både genom användning av numeriska samt experimentella metoder. Mer information hittar du i studieplanen.

Forskarskolan finns vid institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper.

Studieplan

Fastställd av prorektor 2005-05-17, diarienummer C 2005–604.
Senast reviderad 2021-06-21, diarienummer M2 2021–0144.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021–08–01.
För doktorander antagna före 2021-07-31 gäller studieplanen med diarienummer M2 2021-0171
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Termo- och Fluiddynamik kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.