Kommunikation och lärande inom STEM

Bild 1 av 1
Detaljbild på studenter

Är du intresserad av att fördjupa förståelsen för lärandeprocesser, interaktion och kommunikation inom såväl högre utbildning som kunskaps- och informationssamhället, specifikt med avseende på ingenjörsvetenskap och naturvetenskap? Då ska du söka till forskarskolan kommunikation och lärande inom STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics).

Kunskaps- och informationssamhället bidrar till en nära relation mellan kommunikation och lärande inom STEM. Digitaliseringen och internationaliseringen är två av de globala paradigmskiften som forskarskolan påverkas av. Digitaliseringen påverkar informationsbeteende, kommunikation och kunskapsskapande inom alla samhällsområden. Därför behövs utveckling av förmågan att tillgå, skapa, integrera, utvärdera och kommunicera teknologi. Internationaliseringen och globaliseringen inom akademin och arbetsmarknaden resulterar i åtföljande krav på effektiv och medveten akademisk och professionell kommunikation, och förväntningar på flerspråkskompetens och förmåga till interkulturell kommunikation.

Kunskapen om förutsättningarna för och effekterna av dessa pågående skiften är fortfarande begränsad vilket öppnar upp för forskning som kan bidra till att öka den kollektiva förståelsen. Forskarskolan adresserar forskningsbehovet genom att fokusera på kommunikation, språk och lärande som nödvändiga komponenter för att främja och hantera digitalisering, teknologisk förståelse och internationalisering.

Även om forskarskolans huvudsakliga fokus är kommunikation, språk och lärande inom högre utbildning inkluderas också perspektiv som omfattar de många (icke-akademiska) organisatoriska kontexter där kommunikation, språk och lärandeprocesser utgör förutsättningar för verksamheten. Forskarskolan erbjuder två inriktningar med ett särskilt fokus på lärande, antingen kopplat till kommunikation och språk, eller i en ingenjörsvetenskaplig kontext. Båda inriktningarna har sin grund i praktiknära och tillämpad forskning, och erbjuder samverkan med andra forskarutbildningsämnen inom Chalmers.

Forskarskolan finns vid institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande.