Om forskarutbildningen

Bild 1 av 1
Dekorationsbild.

Forskarutbildningen ger dig en forskningsspecialitet som bygger på grundläggande vetenskapliga begrepp, principer och metoder. Som doktorand på Chalmers utvecklar du färdigheter som kan leda till framtida möjligheter i såväl akademin som industrin.

Så går forskarutbildningen till

Forskarutbildningen vid Chalmers bedrivs i ämnesinriktade forskarskolor (Graduate Schools) som ägs och utvecklas av institutionerna. För varje forskarskola finns en allmän studieplan som beskriver vilka förkunskaper som behövs, vilka inriktningar som finns inom forskarskolan, vilka kurser som ingår i utbildningen med mera. Alla doktorander ska tillhöra en forskarskola vid Chalmers. För frågor kan du vända dig till studierektorn för respektive forskarskola, eller till vicerektor med ansvar för forskarutbildning på den institution där forskarskolan är placerad. Vilka de är framgår av respektive forskarskolas allmänna studieplan.
Forskarskolor

Kombination av forskning, kurser och undervisning

Forskarutbildning är en kombination av individuell forskning, kurser och undervisning. Arbetet utförs i etablerade forskargrupper, med en handledargrupp ledd av en erfaren forskare. Doktorander väljer sina egna aktiviteter med hjälp av sina handledare. Chalmers forskargrupper arbetar internationellt, vilket skapar stora möjligheter att bedriva delar av dina studier utomlands. Utbildningen kan leda till en licentiatexamen efter ungefär två år och doktorsexamen efter fyra till fem år. Examen avläggs i ämnet för din forskarskola och ditt forskningsarbete presenteras i en doktorsavhandling.

Studietid

Den sammanlagda studietiden vid licentiatexamen är två år och till doktorsexamen fyra år. Av denna tid ska doktoranden ägna minst halva tiden till sin forskningsuppgift, resten av tiden åt egen utbildning. Som doktorand är du anställd av Chalmers. En doktorandanställning är en visstidsanställning på heltid, generellt begränsad till max fem år.

Pedagogiskt stöd

Doktorander kan beviljas pedagogiskt stöd kopplat till studiesituationen. Doktorander ansöker genom att logga in i www.nais.uhr.se. För stöd relaterat till doktorandens arbetsmiljö eller arbetsuppgift är det närmsta chef där doktoranden är anställd som tar ansvar.

Lön och ansvar

Som anställd får du månadslön och forskarstudier är fria från avgifter. I din anställning undervisar du också på Chalmers utbildningsprogram, oftast som räkneövningsledare eller laborationshandledare. Andra arbetsuppgifter på institutionerna kan också komma på fråga. Undervisning och annat institutionsarbete får omfatta högst 20 procent av arbetstiden.

Program för personlig och professionell utveckling 

Chalmers har utformat ett program med kurser och aktiviteter för doktorander för utveckling av generiska färdigheter - Generic and Transferable Skills (GTS). Med dessa kompetenser i verktygslådan blir våra doktorer mer attraktiva på arbetsmarknaden och bättre rustade för framtida ledaruppdrag, för att ta sig an samhällsutmaningar och för att samarbeta över gränser. GTS erbjuder utbildning till doktorander inom bland annat kommunikation, pedagogik, ledarskap och forskningsetik. Det finns ett obligatorium på 7,5 högskolepoäng men doktoranderna har en garanti att ta ytterligare kurser upp till totalt 15 poäng vid intresse.

Så söker du en doktorandtjänst

Alla doktorandtjänster utannonseras under Lediga tjänster.

Industridoktorand

Chalmers samarbetar med olika företag och offentliga verksamheter (som till exempel myndigheter, kommuner, landsting och fackföreningar) om forskarutbildning. Bland Chalmers cirka 1 100 forskarstuderande finns omkring 180 industridoktorander. En industridoktorand är en person som är antagen till forskarutbildning vid Chalmers och genomgår forskarutbildning inom ramen för sin anställning vid en extern organisation. Med organisation avses företag, institut, myndighet eller annan organisation. Som industridoktorand har du kvar din anställning hos din arbetsgivare och får vanligen hela din lön därifrån.

För industridoktorander väljs forskningsprojekt i samråd med doktorandens externa organisation. Industridoktorander följer den allmänna studieplanen för aktuell forskarskola med angivna kursfordringar och deltar i undervisning för pedagogisk träning.  Industridoktoranden ska ha en huvudhandledare och examinator vid Chalmers. En biträdande handledare ska alltid finnas vid den externa organisationen.

Antagning av forskarstuderande med annan anställning än vid Chalmers förutsätter att skriftligt avtal upprättas med arbetsgivaren angående ersättning för forskarutbildning. Industridoktorandavtal får tecknas för Chalmers tekniska högskola AB av prefekt. Chalmers har ett centralt framtaget avtalsformulär som då ska användas.

Att bli industridoktorand

Du behöver förankra dina planer med din arbetsgivare som sedan kan vända sig till någon av Chalmers institutioner för att diskutera forskningsprojekt och hur utbildningen kan läggas upp för dig. Oftast finns möjligheter till individuella anpassningar så att utbildningen kan genomföras på ett smidigt sätt.

Hitta rätt via listan över institutioner vid Chalmers och dess forskargrupper. Grundläggande behörig till forskarutbildning vid Chalmers är den som har avlagt en examen på avancerad nivå (dvs examen om minst 240 HP eller motsvarande)  med en inriktning som har tillräcklig anknytning till forskarutbildningsämnet.

Kontakter för frågor om forskarutbildning

Mer information om forskarutbildningen, forskarskolorna, tänkbara forskningsprojekt, möjligheten att få en doktorandtjänst eller bli industridoktorand och annat du undrar över får du genom att ta direktkontakt med Chalmers forskarskolor, institutioner eller forskningsledare.

För generella frågor kan du kontakta doctoralstudies@chalmers.se

Doktorandernas organisation på Chalmers

Doktorandsektionen är organisationen för samverkan mellan doktoranderna vid alla Chalmers institutioner. Den representerar doktorandernas intressen i flera styrelser och kommittéer vid Chalmers. För att hjälpa doktorander som upplever problem under doktorandutbildningen så har Doktorandsektionen ett neutralt och oberoende ombud knutet till sig, Doktorandombudet (DOMB). Doktorandsektionens webbplats