Mikroteknologi och nanovetenskap

Bild 1 av 1
Detaljbild från labb

Är du intresserad av att lära dig mer om material, komponenter och delsystem för framtidens elektronik? Vill du vara med och utveckla morgondagens fotonik, kvantteknik, mikro- och nanosystem?

I forskarutbildningen utvecklar du din förmåga att kritiskt och självständigt planlägga, genomföra och presentera forskningsarbete inom något av forskarskolans ämnen. Redan som licentiat kommer du att självständigt kunna delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom området. Efter disputationen förväntas du kunna initiera och driva forskningsarbete inom akademi eller näringsliv.

Vid examen kommer du att vara väl förberedd för framtida forskningsutmaningar inom mikroteknologi och nanovetenskap, samt kunna koppla samman forskningen med samhälleliga aspekter utanför akademin. I ditt avhandlingsarbete utvecklar du mänsklighetens kunskaper om ett specifikt delämne inom forskningsområdet. Läs mer i studieplanen. 

Forskarskolan finns vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap.

Studieplan

Fastställd av prorektor 2005-05-17, diarienummer C 2005/604.
Senast reviderad 2021-06-09, diarienummer MC2 2021-0141.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2014-02-24.
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Mikroteknologi och Nanovetenskap kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.