Hälsa och teknik i Göteborg

Bild 1 av 1
Två läkare pekar på och diskuterar en röntgenbild.

Hälsa och teknik i Göteborg (Gothenburg Research School of Health Engineering, GRSHE) är en gemensam forskarskola för doktorander på Chalmers, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Forskarskolan startade 2020 för att möta samhällets hälsoutmaningar och inte minst de kommande behov som sjukvården står inför. GRSHE utbildar doktorander i gränslandet mellan hälsa, sjukvård och teknik, med fokus på att finna lösningar på identifierade hälso- och medicinska problem. Doktoranderna och deras handledare på Chalmers, Göteborgs universitet och sjukhuset samarbetar i gemensamma projekt, där de angriper en definierad hälsoutmaning eller ett medicinskt problem från flera vinklar och på ett effektiv och innovativt sätt hjälps åt att hitta lösningar.

Samverkansplattform mellan universitet, sjukvård och näringsliv

Samarbete mellan experter inom hälsa, medicin och teknik är nödvändigt för att klara av att implementera nya tekniska lösningar – exempelvis artificiell intelligens, medicintekniska innovationer, systemförändringar och nya verktyg för diagnostik och behandling – eller för att identifiera effektiva preventionsåtgärder som förhindrar uppkomst av sjukdom eller ohälsa. Forskarskolan fungerar som en samverkansplattform mellan universitet, sjukvård och näringsliv, där olika kompetenser kan mötas.

Utbildar i gränslandet mellan hälsa och teknik

Det primära syftet med forskarskolan är att utbilda en ny typ av forskare och experter med goda kunskaper inom både hälsa, medicin och teknik. Chalmersdoktoranderna får stor kunskap i frågeställningar inom hälsa och medicin, sjukvårdens förutsättningar och hur man driver innovation i sjukvårdsorganisationen. Doktoranderna från Sahlgrenska akademin/Göteborgs universitet får, förutom sin professionsutbildning, en tydlig teknisk kompetens med möjlighet att möta dagens och morgondagens tekniska utmaningar inom vården.

Med kunskaper från de olika fälten ska framtidens experter kunna identifiera och adressera hälsoutmaningar och specifika frågeställningar inom sjukvården som kräver avancerade tekniska lösningar. Samtidigt leder forskarskolans verksamhet också till att forskningsprojekt som gagnar samhället och sjukvården startar, redan idag.

Ökade kontaktytor ger mervärde

Utbildningen inom forskarskolan består av kurser och forskningsarbete. Utöver detta kommer doktoranderna att delta i internationella och nationella konferenser och möten, där de kan diskutera och visa upp sin forskning.

Förutom den breddade kunskapen, inom ett område där doktoranden inte har tidigare erfarenheter, får deltagarna i forskarskolan också ett nytt nätverk. Där kan de diskutera sin forskning med andra doktorander som också jobbar i gränslandet mellan hälsa och teknik.

Expertseminarier och specialistkurser öppna för alla

Förutom doktorandkurser kommer forskarskolan även att ordna expertseminarier och korta specialistkurser som leds av nationella och internationella experter. Dessa seminarier och kurser är sökbara av doktorander även utanför forskarskolan, och öppna för personer inom exempelvis näringsliv, innovationsplattformar och universitetssjukvård. På så sätt skapas ytterligare kontaktytor och samverkansvinster.

Leds av en styrgrupp

Forskarskolan leds av en styrgrupp bestående av representanter från Chalmers styrkeområde Hälsa och teknik, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhus samt Västra Götalandsregionen.

Forskarskolan organiseras och administreras av två koordinatorer: Malin Barman på Chalmers och Jörg Hanrieder på Göteborgs universitet.