Nukleär teknik

Bild 1 av 1
Detaljbild på kärnkraft

Forskarskolan i nukleär teknik syftar till att ge grundläggande kunskaper om driften i kärnenergiproducerande system. Utbildningen bygger på forskning med hög relevans för både industri och akademi.

När du läser en forskarutbildning i nukleär teknik, kommer din forskning att sträva efter att upprätthålla en god tillgänglighet samt en mycket hög säkerhetsnivå för både de nuvarande reaktorer som är tillgängliga och de som ska utvecklas i framtiden. Utbildningen består av olika forskningsämnen och discipliner. Läs mer i studieplanen. 

​​Forskarskolan finns vid institutionen för fysik.

Studieplan

Fastställd av vicerektor 2010-05-10, diarienummer C2010/457.
Senast reviderad 2021-06-23, diarienummer F2021-0112.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-08-01.
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Nukleär Teknik kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.