Människa – teknik – design

Bild 1 av 1
Händer och laptops

Tekniska framsteg är viktiga för vår värld, men att säkerställa att dessa omsätts i produkter och tjänster som mänskligheten har nytta av är minst lika viktigt. I forskarämnet Människa-Teknik-Design är målet att utveckla kunskap om relationen mellan människa och tekniska produkter/system.

Som doktorand får du även utveckla metoder och verktyg för att studera relationen mellan människan och tekniska produkter och system. Genom att doktorera inom människa -teknik-design får du lära dig att stötta designprocessen I att utforma och utvärdera hållbara och säkra produkter, tjänster och arbetsplatser. Läs mer I studieplanen.

Forskarskolan finns vid institutionerna Industri- och materialvetenskap och Data- och informationsteknik

Studieplan

Fastställd av prorektor 2005-05-17, diarienummer C 2005-604.
Senast reviderad 2021-06-18, IMS 2021 0102/1.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-07-01.
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Människa-Teknik-Design kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.