Sjöfart och marin teknik

Bild 1 av 1
Detaljbild på ett skepp

Om du vill studera vetenskapsområden som rör sjöfart, allt från skepps- och marintekniska tillämpningar, klimat-och miljöpåverkan, till maritima operationer på, vid och under vattnet ska du söka en doktorandtjänst inom forskarskolan Sjöfart och marin teknik.

Det internationella sjöfartsorganet International Maritime Organization, IMO, uppskattar att cirka 90 procent av världshandeln, i något led, transporteras till sjöss. Historiskt sett har sjöfarten ansetts ha låg klimatpåverkan jämfört med andra transportmedel. Idag vet vi att det inte alltid stämmer och sjöfarten behöver minska sin negativa miljöpåverkan, exempelvis i form av minskade utsläpp till atmosfären och havsmiljön. För att vi ska bekämpa klimatförändringarna, krävs krafttag för omställning till hållbar utveckling av sjöfarten, vilket innebär förändrade arbetssätt och krav på de operatörer som ansvarar för fartygets drift och underhåll. Som doktorand kan du vara med att utveckla och påverka detta arbete.    

I forskarskolan Sjöfart och marin teknik bedrivs forskning för att skapa fartyg som är energieffektiva och säkra, med fokus på fartygskonstruktion, navigationssystem samt interaktionen människa-teknik ombord. Det innebär bland annat att du som doktorand får lära dig mer om energi- och systemanalys, utvärdering av fartygs utsläpp till luft och vatten samt påverkan på havsmiljön. Forskningen inom forskarskolan är också kopplad till policyfrågor samt utveckling av nya regelverk.   

Utöver sjöfart, omfattar ämnet även marintekniska tillämpningar inom offshore-installationer, som havsbaserad vind- och vågkraft. Inom forskarskolan kan du välja mellan olika inriktningar som marin teknik, sjöfartsteknik, maritim miljövetenskap samt energi- och miljösystemanalys. Läs mer om dessa i studieplanen.   

​​Forskarskolan finns vid institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper.

Studieplan

Fastställd av prorektor 2005-10-24, diarienummer C 2005-1199.
Senast reviderad 2021-06-21, diarienummer M2 2021-0146.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-08-01.
För doktorander antagna före 2021-07-31 gäller studieplanen med diarienummer M2 2021-0170.​
För äldre studieplaner kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Sjöfart och marin teknik kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.